Home  Regio  deinze  deinze blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Deinze?
Laat het weten aan:
Stefaan, Eddy, Willy of Kurt
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Taptoe in Ooidonk

Op zaterdagavond 30 augustus had in het park van Kasteel Ooidonk voor de eerste keer een Taptoe plaats. Dat gebeurde ter gelegenheid van de 10e editie van de Schotse Dagen.

Taptoe_30082008_1_4   

Foto : Kurt@lumix

Inbraak in KSA-lokaal

De voorbije dagen werd ingebroken in het KSA-lokaal gelegen aan het Antoon Van Parijspad ter hoogte van de Sint-Martinusbrug te Petegem/Deinze.

Er werden een aantal kookpotten, kampeer- en verlichtingsmaterieel gestolen.

De politiediensten konden de verdachten, een 50-jarige man en een 60-jarige vrouw uit Deinze, identificeren.

Nieuw systeem voor containerpark

Uitbreiden containerpark en plaatsen van toegangscontrole met diftar-systeem.
Retributiereglement voor het containerpark en de huisvuilophaling.
Gebruiksreglement voor het containerpark en huisvuilophaling.

Deze drie bovenvermelde punten handelen over het nieuwe systeem van gebruik voor het containerpark, de ophaling van huisvuil en de volledig hervormde retributie. Kort samengevat wil men in de stad toepassen dat 'de vervuiler betaalt'.

Om dat te verwezenlijken zijn heel wat aanpassingen noodzakelijk :

Voor het uitbreiden en herinrichten van het containerpark en het plaatsen van een toegangscontrolesysteem met weegbruggen is er indicatieve raming voor de uitvoering van de werken als volgt :
- uitbreiden van de verharde oppervlakte                               81.000 euro BTW incl.
- afwatering met buffering of infiltratie                                 50.000 euro BTW incl.
- plaatsen afsluiting en toegangshekken                                 20.000 euro BTW incl.
- toegangscontrole met weegbruggen                                    165.750 euro BTW incl.

Het retributiereglement brengt veel verschillende wijzigingen in vergelijking met wat er nu geldig is.

Voor een periode van 1 januari 2009 tot 31 december 2010 wordt een retributie ingevoerd op het gebruik van diverse plastiekzakken voor het ophalen van het huisvuil.
1,40 euro per restafvalzak met een inhoud van 60 L, zijnde 35 euro per rol van 25 zakken of 14 euro per rol van 10 zakken.

0,80 euro per restafvalzak met een inhoud van 30 L, zijnde 20 euro per rol van 25 zakken of 8 euro per rol van 10 zakken.

1,40 euro per restafvalzak met een inhoud van 60 L, zijnde 35 euro per rol van 25 stuks, voor bedrijfsafval van zelfstandigen, handelszaken en KMO's.

De groene restafvalzakken die nog in omloop zijn kunnen gedureende het jaar 2009 verder gebruikt worden mits er een sticker op te kleven, die voorzien is van het gemeentelogo en waarvan een waarde van resp. 1 euro, voor de 60 L zak, en 0,55 euro voor de 30 L zak aangebracht is.
De groene restafvalzakken kunnen niet meer gebruikt worden na 31/12/2009.
De stickers kunnen in het stadhuis of bij de plaatselijke handelaars aangekocht worden.

0,124 euro per PMD zak van 60 L, zijnde 3,10 euro per rol van 25 stuks
0,124 euro per PMD zak van 100 L voor scholenproject, zijnde 1,24 euro per rol van 10 zakken.

Voor een periode van 1 juni 2009 tot 31 december 2010 wordt de retributie voor de witte luierzak vastgesteld op 1 euro per zak, zijnde 10 euro per rol van 10 zakken
tenzij het stadsbestuur vóór 1 juni 2009, op advies van de OVAM zou beslissen dat de afzonderlijke inzameling van luierzakken niet doorgaat.

Het containerpark wordt ingedeeld in een betalende zone en een gratis zone.
Voor een periode van 1 januari 2009 tot 31 december 2010, wordt een retributie ingevoerd op de afvoer van afvalstoffen in het betalende gedeelte.
De retributie wordt vastgesteld op 0,05 euro per kgr. Er wordt steeds een minimum van 5 kgr. afvalstoffen aangerekend.
De vergoeding is verschuldigd door de persoon die het afval aanbiedt op het containerpark.
Bedrijven kunnen mits de wekelijkse hoeveelheden opgenomen in het gebruiksreglement niet te overschrijden, afvalstoffen afvoeren aan hetzelfde tarief.

Indien in de loop van 2009 een afzonderlijke inzameling van wegwerpluiers opstart zal volgende sociale correctie toegepast worden :
Bij geboorte in een gezin worden 10 gratis luierzakken ter beschikking gesteld.
Per persoon met incontinentie (medisch attest vereist) worden 10 gratis luierzakken/jaar ter beschikking gesteld.
Inwoners die in een RVT verblijven kunnen hier niet van genieten.

Bij weigering of nalatigheid om het verschuldigd recht te betalen, geschiedt de invordering overeenkomstig de procedure 'retributiereglement invordering van niet-fiscale ontvangsten zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van dd. 28/08/2008.

Het besluit van de gemeenteraad van 20/12/2007 houdende retributiereglement op de aanvoer van afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen op het containerpark worden opgeheven.

Ik wilde niet nalaten U het volledige retributiereglement ter kennis te geven dat vanaf 1 januari 2009 in voege komt.

Wat betreft het gebruiksreglement zal dit wellicht uitvoerig aan de bevolking ter kennis worden gegeven via folders enz. Ook hierin staan gevoelige wijzigingen.
Het is echter te uitvoerig om het te vermelden. Ik zal er slechts één belangrijk punt uitnemen dat door velen van de bevolking niet wordt toegepast zijnde :

Strafbepalingen :
Inbreuken op het bijzonder politiereglement worden bestraft met een administratieve geldboete, opgelegd door de hiertoe aangestelde ambtenaren, conform de procedure in artikel 119 bis & 9 tot en met 12.
De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de ernst van de inbreuk die de boete verantwoordt  en eventuele herhaling.
De boete overschrijdt, ongeachte de omstandigheden in elk geval niet het bedrag van het wettelijk vastgestelde maximum van 250 euro.

Deze boete kan vooral van toepassing zijn op inwoners die afvalzakken, papier en karton en recipiënten voor glas op het openbaar domein plaatsen de dag voorafgaand aan de ophaaldag vóór 18 uur.
Deze overtreding is veelvuldig waarneembaar in de stad !!!

Vergoeding voor vakantiewerking

Aanpassen vergoeding monitoren vakantiewerking.

De forfaitaire kostenvergoeding voor de vrijwilligers in de stedelijke vakantiewerking is niet gewijzigd sinds 1 juli 1993.
De vrijwilligers van de vakantiewerking worden aangesteld als hoofdanimator/- trice, animator/-trice of stagiair-animator/-trice.

De forfaitaire kostenvergoeding wordt vastgesteld als volgt :

- Max. 6 euro/dag à rato aantal uren voorbereiding voor alle monitoren ;
- Max. 23,04 euro/dag à rato aantal verrichtte uren effectieve werking voor de
  hoofdanimator/-trice
- Max. 20,34 euro/dag à rato aantal verrichtte uren effectieve werking voor de
  gewone animator/-trice
- Max. 14,715 euro/dag à rato aantal verrichtte uren effectieve werking voor de
  stagiair(e)s.

Iedereen keurde het voorstel goed.

Drinkwaterleidingsnet

Uitvoeren aanpassingswerken aan drinkwaterleiding TMVW t.h.v.
Leernsesteenweg 251 A
Raming aanpassing TMVW 7.446,00 euro BTW incl. Raming kosten eventueel ten laste van TMVW.

Uitbreiden drinkwaterleidingsnet Maaigemdijk.
Aansluiting woning Nr. 2 - Raming 33.531,00 euro. De financiering van deze uitbreiding wordt ten laste genomen door TMVW.

Uitbreiden drinkwaterleidingsnet Kruisbulckstraat.
Uitbreiding woningen Nrs. 18, 20 en 22 - Raming 38.441,00 euro. De financie- ring wordt ten laste genomen door TMVW.

Deze dossiers van OV-netten en LS-netten en eveneens de uitbreiding van het waterleidingsnet werden door iedereen goedgekeurd.

Ondergronds brengen LS- en OV-netten

Ondergronds brengen LS- en OV-netten in gedeelte Molenhuisstraat en Mulderstraat.

Raming OV-net (Openbare Verlichting) 7.696,68 euro BTW incl..
            LS-net ( Laagspannings Net ) geen aandeel ten laste van de stad.

De afkorting LS is Laagspanning en OV Openbare Verlichting.

Ondergronds brengen LS- en OV-netten in Vredestraat en gedeelte Markettestraat (Vinkt).

Raming OV-net 17.070,30 euro BTW incl.
            LS-net 27.430,26 euro BTW incl.

Ondergronds brengen LS- en OV-netten in gedeelte Ketelstraat en gedeelte Markettestraat (Vinkt).

Raming OV-net 26.913,57 euro BTW incl.
            LS-net 38.497,79 euro BTW incl.

Ondergronds brengen LS- en OV-netten in de Dentergemstraat (tussen Groeneweg en Eikhof).

Raming OV-net 40.221,04 euro BTW incl.
             LS-net 70.226,82 euro BTW incl.

Toelichting : LS is de afkorting van Laagspanningsnet en OV van Openbare Verlichting.

Eindafrekening wegenis- en rioleringswerken

Wegenis- en rioleringswerken Machelenbinnenweg, Machelenstraat, Molenstraat en Europalaan - goedkeuren eindafrekening.
Rooi- en innemingsplan Machelenstraat/Machelenbinnenweg - definitieve vaststelling.

De eindafrekening van bovenvermelde werken bedraagt 2.332.285,09 euro BTW incl.
Iedereen keurde de eindafrekening goed.

Bij het rooi- en innemingsplan was er een tussenkomst van raadslid Dirk Stroobandt en ik citeer :
Wij zullen dit punt goedkeuren maar we hebben het al eerder gezegd: dit is echt de omgekeerde wereld.
Eerst beginnen met de aanleg van een fietspad, dan gronden onteigenen en dan pas de rooilijn tekenen… Bovendien is het niet duidelijk of het fietspad nu overal wel zal doorlopen en het is maar de vraag of dit de veiligste oplossing is. Verkeersremmers waren misschien efficiënter geweest op deze plaats.

Iedereen keurde het punt goed.

Rooi- en innemingsplan te Vinkt/Deinze.

Rooi- en innemingsplan Vredestraat - voorlopige vaststelling.
Aankoop eigendom Ketelstraat 15 - principe.

Beide punten sluiten nauw bij elkaar aan. Door het nieuwe rooi- en innemingsplan goed te keuren kan men overgaan tot de aankoop van bovenvermelde woning.
Het is de bedoeling het kruispunt Markettestraat/Ketelstraat/Vredestraat te Vinkt verkeersveiliger te maken.
Een openbaar onderzoek moet echter nog uitmaken of de bewoners wel degelijk met het rooi- en innemingsplan zullen akkoord zijn ?

Iedereen keurde beide punten goed behalve raadslid Bart Van Thuyne die onthouding stemde.

Komische monoloog

In zaal Voor Ons Recht organiseert Toneelkring Tot Volksverheffing vanavond een avond met humor. Nick Hollevoet speelt daar “De ultieme uitdaging”, een komische monoloog over de vrijlating van een gevangene.

Het begint om 20.30 en toegang is €7.

Info op : tot-volksverheffing@hotmail.com 

10 jaar JC Brieljant

De maand september wordt feestvieren voor al wie (ooit) bij JC Brieljant betrokken is (geweest). Zij vieren immers hun 10e verjaardag. Bestuur, verantwoordelijken en vrijwilligers (op de foto : Anneleen De Wilde, Dries Baert, Filip Claeys, Elias Van Havermaet, Geert Wancour, Glenn Colpaert en waarnemend burgemeester Jan Vermeulen, bevoegd voor jeugdzaken) en hebben voor een gevuld feestprogramma gezorgd.


In de instuifruimte van het jeugdcentrum loopt tijdens de tweede helft van september een fototentoonstelling over 10 jaar JC Brieljant. Zie de oproep op Deinze Blogt.


Na de geslaagde dj-contest van afgelopen zomer heeft de eerste activiteit ook weer met muziek te maken. Op vrijdag 12 september is er een lezing over de subcultuur Rhythm & Blues door LADDA vzw. De lezing zelf begint om 18 u en wordt afgesloten met een receptie voor prominenten, leden en oud-leden.


De volgende dag is er nog meer muziek met OUTSIDE IV, inmiddels al weer het vierde aan JC Brieljant. Treden op :

-           19.30 – 20.15 u.            Fullcirclebroken

-           20.45 – 21.30 u.            De Fanfaar

-           22.00 – 22.45 u.            Belgian Asociality

-           23.15 – 00.00 u.            Red Zebra

-           00.00 – 02.00 u.            dj Jerboa

-           MC. Jan Van De Wiele (beginnend stand-up uit Olsene) praat alles aan elkaar


Er is een hennastand en de Fantmobiel  van VAD (Vereniging voor Alcohol- en Andre Drugproblemen) VZW zal ter plaatse zijn.


De feestmaand wordt afgesloten met de Schuimfuif op zaterdag 27 september 2008 om 21 u. in JC Brieljant. Low P, de winnaar van de dj-contest, Cedolicious en DJ Chunky zorgen voor de muziek.


Deinze Blogt komt ten gepaste tijde op deze activiteiten uitgebreid terug.


Meer info op : www.brieljant.be


Brieljant_3_640_x_480

Oudere berichten:
> Ghesquière speelt zondag tegen SK Ronse
> Omloop Het Nieuwsblad voor dames
> Vlaams Belang voert actie op de markt van Deinze
> Morgen verkeersveilige dag in Oost-Vlaanderen
> Cursus imker door bieëntelersbond Sint-Ambrosius Deinze
> Vraag over 'Infokrant' na de gemeenteraad
> Shakespeare in Deinze
> LDD Deinze vindt dat de stad geen visie heeft over windenergie
> O.C.M.W.-raad op dinsdag 3 maart 2009
> Verschillende inbraken tijdens het voorbije weekend.
> Succes voor Politiezone Deinze/Zulte.
> Het gebeurde in Deinze
> Biba en Etcetera gaan dicht
> Volgende week is het Week van de Vrijwilliger
> Met vtbKultuur naar de Adriatische Kust
> Winnaars Groot Nederlands Dictee in Deinze
> Kalender Verenigingen
> Domein Brielmeersen helpt de lagere scholen van Deinze met hun schoolfactuur
> Spoorloos verdwenen na ongeval
> Verkeersongevallen met zwakke weggebruikers

Archieven per maand:
| maart 2009 | februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008 | september 2008 | augustus 2008 | juli 2008 | juni 2008 | mei 2008 | april 2008 | maart 2008 | februari 2008 | januari 2008 | december 2007 | november 2007 | oktober 2007 | september 2007 | augustus 2007 | juli 2007 | juni 2007 | mei 2007 | april 2007

Deinze blogt


  • Eddy Lefevre stond aan de wieg van de vrije radio Tequila en was jarenlang leerkracht aan het Sint-Vincentius- en Vrij Handelsinstituut in Deinze.

    Stefaan De Groote is geboren en getogen Deinzenaar. Hij publiceert over heemkundige onderwerpen en werkt als beleidsmedewerker buitenlandse zaken bij de Vlaamse overheid.

    Willy Tack was lange tijd schepen in Deinze en in zijn jonge jaren stond hij in het doel bij Racing-White en SK Deinze.
    Kurt is geboren en getogen Deinzenaar. Medewerker van Lokale Radio Tequila en medeorganisator van Truck-Fun Deinze. Onder het pseudoniem © foto Kurt maakt hij foto's van alles wat er leeft en beweegt in Deinze.

Zoeken

Nieuws uit deinze

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!