Home  Regio  deinze  deinze blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Deinze?
Laat het weten aan:
Stefaan, Eddy, Willy of Kurt
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Vlaams Belang voert actie op de markt van Deinze

Spaarvarkens Vlaams Belang Gisteren, 25 februari, deelden militanten van Vlaams Belang de ondertussen gekende spaarvarkentjes uit op de woensdagmarkt van Deinze.


Het Vlaams Belang wil daarmee duidelijk maken dat Vlaams geld in Vlaamse handen de enige garantie is dat Vlaanderen naar de toekomst toe zijn welvaart en sociale zekerheid kan behouden en zich kan wapenen tegen crises zoals we die vandaag kennen.


Alles samen werden er 1300 varkentjes uitgedeeld aan de marktgangers.

Vraag over 'Infokrant' na de gemeenteraad

Vraag van raadslid Dirk Stroobandt:


Infokrant terug met de post bedeeld?
 
Op de Deinse gemeenteraad van 19/2 kwam raadslid Dirk Stroobandt (GroenRood) terug op zijn vraag van de vorige maand over de bedeling van de infokrant.

De burgemeester had toen geantwoord dat hij met verschillende mogelijke bedelers zou samenzitten om een oplossing te zoeken en Stroobandt wou weten of er nu een oplossing was.

Burgemeester De Ruyck kondigde als antwoord aan dat hij op 20/2 een vergadering zou hebben met Passe-Partout en vroeg de gemeenteraad of iedereen ermee instemde dat hij zou voorstellen dat de Infokrant blijvend door Passe-Partout uitgegeven zou worden op voorwaarde dat de verdeling terug met de post zou gebeuren.

De gemeenteraadsleden over alle fracties heen knikten volmondig ja en het ziet er dus naar uit dat de problemen met de bedeling van de Deinse infokrant binnenkort van de baan kunnen zijn.

GroenRood is blij dat deze vraag op de gemeenteraad snel een positief gevolg kan krijgen en hoopt dat de stad en Passe-Partout inderdaad tot een overeenkomst in die zin zullen komen.

Definitief antwoord volgende gemeenteraad ?

LDD Deinze vindt dat de stad geen visie heeft over windenergie

LDD Deinze bestuur (998 x 638) Voorzitter Ronny Vermeulen en het bestuur van Lijst Dedecker-Deinze (LDD) (foto) zijn verontwaardigd over hoe de huidige Deinse meerderheid van CD&V en VLD omgaat met het openbaar onderzoek over de inplanting van windturbines op het grondgebied Deinze. Dat onderzoek loopt tot 2 maart 2009. De Provincie heeft Deinze en Leieruimte aangeduid als één van de 6 belangrijkste zoekzones, wat staat voor een eventuele maximale inplanting.


De bevolking wordt er niet of nauwelijks bij betrokken, zelfs de betrokken raden staan op standstill, vindt LDD. Nochtans vragen de Provincie en Vlaanderen aan de gemeentebesturen zelf locaties aan te duiden.


LDD heeft het beleidsplan 2006-2012 van de huidige meerderheid nog eens nagelezen. Daarin staat dat men volledig gaat voor duurzame energie (windenergie, zonne-energie, warmtekrachtkoppeling en biogas), en dat onderzocht wordt hoe het stadsbestuur een stimulerende rol kan spelen in duurzame energie. Waarschijnlijk heeft men gekozen voor biogas en laat men de windenergie voor wat het is.


Juist Bachte, lineair langs het afleidingskanaal, zou volgens LDD en ook volgens de Provincie, een ideale locatie zijn om windturbines te plaatsen. Deze locatie voldoet aan alle criteria die Vlaanderen oplegt. Het ligt langs een vervoersas, die nog zal uitgebreid worden met grotere vrachtschepen in het kader van het Seine-Schelde Project. Daarnaast is het een industriegebonden gebied, dat ver genoeg verwijderd is van woningen en ook de vogels zullen er geen last van hebben.


Als men kiest voor windmolens in plaats van biogas in deze zone, zou dat de omgeving en de bewoners minder hinder bezorgen, omdat er geen aanvoer nodig is van grondstoffen met vrachtwagens.


Een volgende ideale locatie zou volgens LDD langs de autosnelweg E17 liggen. Ook deze locatie voldoet aan alle criteria. Dit zou perfect kunnen gerealiseerd worden over de gemeentegrenzen heen met Nazareth en Kruishoutem. Meteen is dat ook een win-win situatie om eventueel de aangemaakte stroom te verdelen, want er zouden heel wat gezinnen kunnen voorzien worden van duurzame energie. De energiefactuur zou daardoor voor de gemeentes een stuk lager liggen. Er werd berekend dat op 3 jaar één windmolen kan terugverdiend worden.

O.C.M.W.-raad op dinsdag 3 maart 2009

Op dinsdag 3 maart komt de vernieuwde OCMW-raad om 19 uur 30 samen voor volgende dagorde:

OPENBARE ZITTING

I.  Proces-verbaal openbare zitting raad 3 februari 2009.

II. Campagne luisterlezen van de Vlaamse overheid.

III. Samenwerkingsproject kansarmoede Gezinsbond Gewest Deinze.

IV.Thuiszorg.
    Sensibilisatie valpreventie senioren in het thuismilieu.

V. Domus Donza.
    1. Brandveiligheid gebouwen: actieplan 2009
    2. Projectwoning Karel Picquélaan 26 Deinze: definitief bestek voor de  
           openbare aanbesteding.

VI. Mededelingen.

BESLOTEN ZITTING

VII.  Proces-verbaal besloten zitting raad 3 februari 2009.

VIII. Voorstel van heer ontvanger houdende oninvorderbaarverklaringen.

IX.   Bekrachtiging voorlopige beslissingen van de voorzitter.

X.    Mededelingen.

Gemeenteraad van 19 februari 2009 (1)

Aankoop van een tweedehands tractor en kipkar.

Door het grote aantal toepassingen waarvoor een tractor als basisvoertuig dienst doet is er nood aan een bijkomende tractor.
Er wordt geopteerd om een tweedehands tractor aan te kopen. Met het nog beschikbaar krediet wordt er voorgesteld om bijkomend ook een tweedehands kipkar aan te kopen.
Raming : 131.890,00 Euro incl. 21% BTW.

Er was een tussenkomst van raadslid Tony De Kimpe en ik citeer:
Mijn vraag is hoeveel jaar garantie er is bij de aankoop van deze tractor en ook op hoeveel jaar men deze kan afschrijven.

Volgens schepen Claeys, welke de tractor is gaan bekijken, is een garantie van 2 jaar voorzien. Wat de afschrijving betreft staat het wettelijk vast op 5 jaar.

Raadslid Willy Bekaert kwam echter met een ander voorstel en ik citeer: 

Het besluit vermeld dat de markt van de tweedehands tractors werd verkend en dat de prijs van een nieuwe tractor geraamd wordt op 110.000,00 euro excl. btw of 133.100,00 met 21 % btw.

Fendt 818 Vario 185 pk / 136 kW
De Fendt 818 Vario heeft zich vanaf zijn eerste introductie ontwikkeld tot de meest verkochte compacte groot vermogen tractor van Europa. De capaciteit van de grote tractoren wordt bij de Allrounder gecombineerd met de wendbaarheid en het overzicht van middenklasse tractoren.
Wat de dieselmotoren betreft, deze motoren hebben een lange levensduur zelfs bij personenauto’s maar dat geldt nog meer voor tractoren, locomotieven en scheepsmotoren.

De prijs voor het leveren van een tweedehands tractor Fendt, type 818 VARIO, 180 pk bouwjaar 2003 kost 94.985,00 euro.

De prijs van een kipkar Alasco, type ALC CB2 bouwjaar 1998 kost 36.905,00 euro.

Een zoektocht op internet leverde volgende besparingen op:
Tractor Fendt VARIO TMS 
1546_20090220191518.jpg
Fendt 818 VARIO TMS 195pk, bouwjaar 2004
met alle opties van fronthef(EHR)+PTO, tot verwarmde zetel voor de prijs van
€ 51.500,00 dus een verschil van 43.485,00 euro!!!!!!!

Het College gaat akkoord om deze gegevens te bespreken!

De ganse gemeenteraad kon zich vinden in het voorstel van raadslid Willy Bekaert.
Het verschil tussen het voorstel van het schepencollege en dit van Willy Bekaert is een serieuze besparing

Steven Van De Putte is enige gemeenteraadslid met eigen website

We hebben een klein onderzoek gedaan bij de 29 gemeenteraadsleden in Deinze. Daaruit blijkt - nogal verrassend - dat er amper één gemeenteraadslid is met een eigen politieke website, die daarenboven regelmatig wordt bijgewerkt. Het gaat om Steven Van De Putte (Open VLD). Het is een zeer gestoffeerde site, met op de linkerkolom een hele reeks knoppen die een ruim overzicht geven van alle activiteiten waar hij bij betrokken is of die hem interesseren, en dat is zeer veel zo blijkt. 

De tweede knop - na diens geboortedorp Sint-Martens-Leerne - is de gemeenteraad zelf. Hij post er zeer regelmatig zijn tussenkomsten in de raad plus de brieven aan het schepencollege (sinds 2006). Voor de bezoeker interessant, omdat die  nauwkeurig kan volgen waar Steven Van De Putte mee bezig is. Voor het gemeenteraadslid zelf vormt het ongetwijfeld een digitale databank die hij achteraf nog eens kan raadplegen. 
Vervolgens zijn er een aantal knoppen met wat meer educatieve info over de gemeentelijke instellingen. Verder zijn er enkele verwijzingen naar verenigingen zoals cultuurschok en Vooruit. Opvallend is het archief persberichten bij de rubriek algemeen, dat terugaat tot 2003! 
Er is één rubriek die we missen, nl. de links, iets wat op bijna alle websites is terug te vinden. 
     
stevenvandeputte

Gemeenteraad op donderdag 19 februari 2009

Regiobutton_gr_gemeenteraad 

De gemeenteraad komt samen op donderdag 19 februari om 19 uur 30 in de raadszaal van het stadhuis.

Als voorbereiding op deze raad is er één commissievergadering op maandag 16 februari om
18 uur.

AGENDA:

OPENBARE ZITTING
 
1. Kennisname rapport stadsontvanger betreffende artikels 165 en 166 van het  gemeentedecreet

2. Mededeling goedkeuring jaarrekening 2007

3. Managementteam : aanduiding leden

4. Goedkeuren éénmalige toelage aan Neos 25 jarig bestaan

5. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - aankoop diverse vuilnis- en afvalbakken

6. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - aankoop zitbanken

7. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - aankoop fietsstallingen

8. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - leveren en plaatsen van een weegcel op laadkraan  vrachtwagen t.b.v. ophaling grof- en tuinafval

9. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - aankoop antiparkeerpaal- tjes Sint-Martens-Leerne

10. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze aankoop anti parkeerpaaltjes
 
11. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze technische uitvoerings-dienst - aankoop lage container t.b.v. vervoer divers rollend materieel

12. Aankoop van een tweedehands tractor en kipkar

13. Bekrachtigen politieverordeningen van de burgemeester
 
14. Brandweer : aanpassen reglement van inwendige orde

15. Brandweer : invoeren functieomschrijvingen

16. Gemeentelijke begeleidingscommissie : aanpassing samenstelling

17. Overdracht lokale provincieweg Oudenaardsesteenweg aan Stad - akkoordverklaring met protocol

18. Wegenis- en rioleringswerken in de Groenstraat (B.M.Leerne) - goedkeuring principe + aanstellen landmeter

19. Rioleringswerken in de Terwilgenstraat (Petegem) - goedkeuring principe - aanstellen van landmeter

20. Aankoop woning Leernsesteenweg 57 - goedkeuren ontwerpakte

21. Ondergronds brengen ICS-netten in Europalaan

22. Ondergronds brengen LS- en OV-netten langsheen de Oudenaardsesteenweg

23. Uitvoeren aanpassingswerken aan het drinkwaterdistributienet in Rekkelinge

24. Uitbreiding drinkwaterdistributienet in De Vlasschaard, Ginstbulk en Zonnetij

25. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - uitvoeren oeverbeschermingswerken Heerdweg/Spoelstraat

26. Actieplan Proper Deinze

27. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - laanbeplanting

28. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - leveren en plaatsen van een lichtkrant voor het containerpark

29. Jeugddienst : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - aankoop speeltoestellen
A. Cassimanstraat

30. Jeugddienst : renovatie speelplein Breeschoot - lot grondwerken

31. Jeugddienst : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - renovatie speelplein Breeschoot -
lot speeltuigen

32. Stedelijke erfgoedcommissie - oprichting

33. Bibliotheek : goedkeuren dienstreglement

34. Bibliotheek : goedkeuren gebruiksreglement internet

35. Museum van Deinze en de Leiestreek : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze -
aankoop van 2 beamers en 2 dvd-spelers

36. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - aankoop scoreborden met tijdsopname voor sportzaal Palaestra

37. Vaststellen aanwervingsvoorwaarden, examenprogramma, examencommissie en functiebeschrijving beroepsbrandweerman

38. Vacantverklaring beroepsbrandweerman

39. Vaststellen aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, voorwaarden interne personeelsmobiliteit, selectieprogramma en selectiecommissie voor volgende functies : diensthoofd-ingenieur, adjunct-bibliothecaris, begeleider IBO, schoonma(a)k(st)er sport en recreatie, hulparbeider leefmilieu, hulparbeider groen

GEHEIME ZITTING

40. VVSG : aanduiden vertegenwoordiger in de algemene vergadering

41. Gaselwest : voordracht 2e sectorbestuurder

42. IMVW : aanduiden 2e vertegenwoordiger in het regionaal adviescomité

43. Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) : aanduiden vertegenwoordiger

44. Nobo : aanduiden vertegenwoordiger in de algemene vergadering

Gemeenteraad: meeruitgaven en bijkomende agenda

Regiobutton_gr_gemeenteraad 

Oprichten hangaar met personeelsvoorzieningen recreatiedomein Brielmeersen  - Goedkeuren eindafrekening.

Voor de realisatie van het bovenvermelde project werden volgende loten gegund door het College van burgemeester en schepenen tegen volgende bedragen :

Lot 1 : ruwbouw (architectuur en stabiliteit) :   650.688,06 EUR-BTW incl.
Lot 2 : sanitair/CV :           45.728,56 EUR-BTW incl.
Lot 3 : elektriciteit :           37.867,76 EUR-BTW incl.

Nu het gebouw volledig is afgewerkt komt men tot een eindafrekening die toch even doet nadenken. Als reden geeft men de meerprijs van de materialen enz.

De cijfers van de eindafrekening:

Lot 1 : 739.353,92 EUR-BTW incl.
Lot 2 :   75.185,88 EUR-BTW incl.
Lot 3 :   55.886,20 EUR-BTW incl.

Meerprijs lot 1.    88.665,86 euro
                lot 2.    29.457,32 euro
                lot 3.    18.018,44 euro

Totaal :              136.141,62 euro 


Volgens raadslid Tony De Kimpe is een beter toezicht gedurende het verloop van het volledige bouwproces dringend noodzakelijk en kan men hierdoor veel euro's besparen.

Hij diende dan ook in dit verband een bijkomend punt in op de agenda van de gemeenteraad.

De raad keurde de meeruitgaven goed.De Kimpe Tony 2Bijkomende agenda door Tony De Kimpe.

Voorstel tot het vastleggen van duidelijke criteria bij aanbesteding van studieopdrachten & uitvoeringen bij bouwprojecten waar de stad Deinze als bouwheer optreedt.
 

In zijn toelichting stelde Tony De Kimpe (foto) dat hij gewoon een principe wil stellen en het zeker niet zijn bedoeling is iemand te viseren.
Bij een aanbesteding is hij, zoals andere raadsleden, aangesproken geweest door een studiebureau uit Deinze dat geen kans heeft gekregen om deel te nemen aan de aanbesteding.

Deze werkwijze roept vragen op: waarom werden er geen Deinse studiebureaus aangeschreven ? Dit is dus geen vaste regel in Deinze ?

Volgens De Kimpe is het voor de toekomst duidelijk dat vastgelegde criteria door de gemeenteraad noodzakelijk zijn.

Voor de Technische Diensten zal het hanteren van duidelijke door de gemeenteraad vastgelegde criteria bijdragen tot een comfortabelere en efficiëntere werking naar aanbestedingen toe.

Tony De Kimpe is ervan overtuigd dat het voor de stad financieel interessanter is dat men tijdig een openbare aanbesteding organiseert. Vandaar dat de stad er alle belang bij heeft over duidelijke criteria ter zake te beschikken.

Burgemeester De Ruyck gaf een toelichting van de voorwaarden die de stad hanteert bij aanbestedingen.

Voorstel aan de gemeenteraad:

1. Het college legt binnen de drie maand aan de gemeenteraad duidelijke criteria voor m.b.t. aanbestedingen van studieopdrachten en uitvoeringen van bouwprojecten op basis van de regelgeving ter zake. 

2. In deze criteria wordt o.a. ook duidelijk bepaald, hoe de in Deinze gedomici-
lieerde firma's en studiebureaus voor een aanbesteding worden uitgenodigd,
alsook een omschrijving van de voorwaarden waaraan ze dienen te voldoen.

De stemming over het voorstel:

Sp.a SamenvrDeinze: ja
Groen/Rood: ja
Vlaams Belang: ja
N.V.A. : neen
Open VLD: neen
CS&V: neen.

Het voorstel van Tony De Kimpe is dus niet aangenomen.

Gemeenteraad: aankoop materialen.

Regiobutton_gr_gemeenteraad 

Aankoop materialen ten behoeve van de vervanging van keien rondom Museum van Deinze en de Leiestreek.

De strook witte keien rondom het Museum van Deinze en de Leiestreek welke reeds meerdere malen de oorzaak waren van gebroken ruiten, hetzij door vandalisme, hetzij door het wegslingeren bij het maaien van het grasperk,  dienen vervangen te worden door betonstraatstenen.

De aanleg van de zoomstroken in betonstraatstenen kan in eigen regie gebeuren.

Raming : 10.000,00 Euro incl. BTW.


Aankoop adembeschermingstoestellen en toebehoren ten behoeve van de Stedelijke Brandweer Deinze.

Door de ouderdom van bepaalde adembeschermingstoestellen is het noodzakelijk deze te vervangen om steeds voldoende toestellen ter beschikking te hebben en de bescherming van de brandweermannen tijdens interventies te waarborgen.

Tevens is het noodzakelijk om de nodige toebehoren (beschermhoezen – volgelaatsmaskers) voor de in gebruikzijnde toestellen aan te schaffen.

Raming : 12.000,00 € incl. 21% BTW.


Aankoop frankeermachine en weegschaal.

De huidige frankeermachine van het stadhuis kan na 31 december 2009 niet meer worden opgeladen via chip (Credipac). De aankoop van een online frankeermachine dringt zich op.

Raming : 7.000,00 € incl. 21% BTW.


Oprichten Dienst Gemeenschapswachten.

In navolging van de gecoördineerde versie van de wet op de gemeenschaps- wachten van 15 mei 2007 wordt de dienst gemeenschapswachten opgericht.
Deze dienst is belast met veiligheids- en preventieopdrachten, gericht op het verhogen van veiligheidsgevoel van de burgers en het voorkomen van openbare overlast en criminaliteit.


Brandweer: Forfaitaire bijdrage 2005 - advies.

Gunstig advies wordt verleend inzake de nettokosten voor de brandweerdienst; door de heer gouverneur vastgesteld op 527.823 euro. Het bedrag dat de stad zal ontvangen vanwege de beschermende gemeente is het verschil tussen de nettokosten en ons eigen aandeel zijnde 112.162 euro.


Brandweer: Forfaitaire bijdrage 2006 - advies.

Gunstig advies wordt verleend inzake de nettokosten voor de brandweerdienst; door de heer gouverneur vastgesteld op 758.105 euro. Het bedrag dat de stad zal ontvangen vanwege de beschermende gemeente is het verschil tussen de nettokosten en ons eigen aandeel zijnde 161.097 euro.


Aankoop hydraulisch reddingsmateriaal ten behoeve van de Stedelijke Brandweer Deinze.


Er is een set hydraulisch reddingsmateriaal meer dan nodig voor tussenkom- sten bij o.a. verkeers- en arbeidsongevallen. De huidige voldoet niet meer aan de voertuigtechnologie en vooral omdat er van dit materiaal geen wisselstukken meer beschikbaar zijn is de vervanging van de hydraulische groep, spreider, schaar en vijzels meer dan noodzakelijk en dringend. 

Tevens is er de noodzaak aan een bijkomende vijzel voor de snelle hulpwagen teneinde steeds doeltreffend en snel te kunnen optreden.
Raming : 34.000,00 Euro incl. 21% BTW.


Alle bovenvermelde punten werden door iedereen goedgekeurd

Gemeenteraad: begraafplaats Vinkt.

Regiobutton_gr_gemeenteraad 

Begraafplaats Vinkt: tegemoetkoming verplaatsingskosten grafzerk.

Reeds in de gemeenteraad van 22 februari 2001 werd bepaald dat de begraafplaatsen van Vinkt, Meigem, Grammene en Astene met ingang van 1 september 2001 definitief werd gesloten.

Voor het ontgraven en ontruimen van de begraafplaats van Vinkt werd vastgesteld dat voor het verplaatsen van een grafzerk op een enkele grafruimte van  (1m x 2m ) 419,46 euro dient te worden aangerekend aan de aanvrager.

In totaal zijn 92 aanvragen tot overbrenging ingediend.

Het stadsbestuur stelt voor om een aandeel te betalen in de kosten voor de afbraak en heropbouw van een grafmonument die gepaard gaan met de overbrenging van de stoffelijke overschotten als gevolg van een aanvraag tot overbrenging.

Het voorstel bedraagt 209,73 euro per overbrenging.

Er was een tussenkomst van raadslid Willy Bekaert en ik citeer:

De concessiehouders hebben het recht op het bekomen van een perceel van dezelfde oppervlakte op de nieuwe begraafplaats voor zover enig belanghebbende een aanvraag tot overbrenging indient.

De bepalingen van de politieverordening op de begraafplaatsen en lijkbezorging van 16/12/2004, artikel 78, b voorzien dat de kosten voor de overbrenging van graftekens ten laste vallen van de persoon die de overbrenging van de grafruimte heeft aangevraagd.
De gemeenteraad kan echter steeds beslissen om gedeeltelijk de kosten voor de verplaatsing van de grafzerk ten laste te nemen.

De oude begraafplaats rond de kerk van Vinkt wordt ontruimd om vervolgens langs de kant van de Heerdweg de aanleg van een parking mogelijk te maken.

De nabestaanden of de concessiehouders hebben weinig keuze ofwel moeten zij zonder enige vergoeding hun concessie teruggeven of noodgedwongen een overbrenging van de grafruimte aanvragen.

In het raadsbesluit spreekt men van een tegemoetkoming van 50 % voor de bijkomende kosten voor de overbrenging van de 92 graftekens. Het aandeel van de stad bedraagt 19. 295,00 euro.
De 92 aanvragers betalen eveneens in totaal 19.295,00 euro of 209,00 euro per aanvrager.

Een mooie geste van het bestuur of niet!

Onze fractie vindt dat de kosten zowel  voor overbrenging van de stoffelijke overschotten als de kosten voor de overbrenging van de graftekens ten laste van de stad moeten genomen worden.

De stemming over het voorstel van het stadsbestuur:

Sp.a Samenvr Deinze: neen
Groen/ Rood: neen
Vlaams Belang: ja
N.V.A.: ja
Open VLD: ja
CD&V: ja

Oudere berichten:
> Ghesquière speelt zondag tegen SK Ronse
> Omloop Het Nieuwsblad voor dames
> Vlaams Belang voert actie op de markt van Deinze
> Morgen verkeersveilige dag in Oost-Vlaanderen
> Cursus imker door bieëntelersbond Sint-Ambrosius Deinze
> Vraag over 'Infokrant' na de gemeenteraad
> Shakespeare in Deinze
> LDD Deinze vindt dat de stad geen visie heeft over windenergie
> O.C.M.W.-raad op dinsdag 3 maart 2009
> Verschillende inbraken tijdens het voorbije weekend.
> Succes voor Politiezone Deinze/Zulte.
> Het gebeurde in Deinze
> Biba en Etcetera gaan dicht
> Volgende week is het Week van de Vrijwilliger
> Met vtbKultuur naar de Adriatische Kust
> Winnaars Groot Nederlands Dictee in Deinze
> Kalender Verenigingen
> Domein Brielmeersen helpt de lagere scholen van Deinze met hun schoolfactuur
> Spoorloos verdwenen na ongeval
> Verkeersongevallen met zwakke weggebruikers

Archieven per maand:
| maart 2009 | februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008 | september 2008 | augustus 2008 | juli 2008 | juni 2008 | mei 2008 | april 2008 | maart 2008 | februari 2008 | januari 2008 | december 2007 | november 2007 | oktober 2007 | september 2007 | augustus 2007 | juli 2007 | juni 2007 | mei 2007 | april 2007

Deinze blogt


  • Eddy Lefevre stond aan de wieg van de vrije radio Tequila en was jarenlang leerkracht aan het Sint-Vincentius- en Vrij Handelsinstituut in Deinze.

    Stefaan De Groote is geboren en getogen Deinzenaar. Hij publiceert over heemkundige onderwerpen en werkt als beleidsmedewerker buitenlandse zaken bij de Vlaamse overheid.

    Willy Tack was lange tijd schepen in Deinze en in zijn jonge jaren stond hij in het doel bij Racing-White en SK Deinze.
    Kurt is geboren en getogen Deinzenaar. Medewerker van Lokale Radio Tequila en medeorganisator van Truck-Fun Deinze. Onder het pseudoniem © foto Kurt maakt hij foto's van alles wat er leeft en beweegt in Deinze.

Zoeken

Nieuws uit deinze

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!