Home  Regio  aarschot  aarschot blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Aarschot?
Laat het weten aan:
Inge
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Gemeenteraad donderdag 27 november: agenda

Regiobutton_gr_gemeenteraadFoto_wwwaarschotbeDe gemeenteraad vergadert vanavond om 20u in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staat:

1. Bekrachtiging besluiten burgemeester houdende verkeersregeling
a) van 06.10.2008 tot 07.10.2008 op de Grote Markt voor de plaatsing van een container ter hoogte vanhuisnummers 21-22
b) van 08.10.2008 tot 24.10.2008 op de Grote Markt voor de plaatsing van een bestelwagen ter hoogte vanhuisnummers 21-22
c) van 09.10.2008 tot en met 10.10.2008 in de Dubbeekstraat (gedeelte tussen de Tieltsebaan en deDubbeekstraat) tijdens wegeniswerken
d) van 10.10.2008 tot 13.10.2008 in de Twintig Augustusstraat ter hoogte van huisnummer 14 voor plaatsingvan een container
e) van 16.10.2008 tot en met 07.11.2008 aan de Schoonderbeukenweg ter hoogte van huisnummer 132 tijdenswegeniswerken
f) op 17.10.2008 in de Statiestraat ter hoogte van huisnummers 25-18 tijdens werken
g) van 20.10.2008 tot en met 28.11.2008 aan de Tieltseweg ter hoogte van huisnummer 25 tijdens werken
h) op 20.10.2008 op het fietspad tussen de Sasstraat en de Grote Laakweg tijdens werken
i) op 20.10.2008 aan de Herseltsesteenweg ter hoogte van huisnummer 71 tijdens verhuis
j) op 27.10.2008 en op 29.10.2008 in de Heikenstraat ter hoogte van huisnummer 27 tijdens chappewerken
k) op 29.10.2008 aan de Leuvensesteenweg ter hoogte van huisnummer 64 tijdens verhuis
l) van 29.10.2008 tot 12.11.2008 aan de Tieltsebaan ter hoogte van huisnummer 139 voor plaatsing van eencontainer
m) op 30.10.2008 in de Amerstraat (gedeelte tussen de Sasstraat en de Betekomsesteenweg) voorplaatsing van een betonpomp
n) op 30.10.2008 aan de Nieuwrodesesteenweg ter hoogte van huisnummer 52 tijdens wegeniswerken
o) op 31.10.2008 in de Nieuwstraat ter hoogte van huisnummer 71 tijdens verhuis
p) van 01.11.2008 tot 02.11.2008 aan de Leuvensesteenweg ter hoogte van huisnummer 64 tijdens verhuis
q) op 03.11.2008 tot 03.11.2009 in de Vennedijkstraat tijdens wegeniswerken
r) van 04.11.2008 tot en met 14.11.2088 aan de Leuvensesteenweg ter hoogte van huisnummer 41 tijdenschappewerken
s) op 04.11.2008 in de Twintig Augustusstraat tijdens levering van ramen
t) op 04.11.2008 in de Amerstraat ter hoogte van huisnummer 44 voor de plaatsing van een verhuiswagen
2. Aanvullende politieverordeningen houdende
a) instellen van tweerichtingsverkeer op het fietspad langs de linkerzijde van de Herseltsesteenweggezien vanuit de richting Aarschot-centrum voor wat betreft het gedeelte tussen de spooroverwegAntwerpen-Aarschot en de aansluiting van de fietsroute langs de spoorweg Aarschot-Herentals
b) invoeren van parkeerverbod door middel van een gele onderbroken lijn op het Jos Daemsplein in Rillaar(ter hoogte van de ingang van café ‘Den Biechtstoel BVBA’)
c) invoeren van een tonnenmaatbeperking in het centrum van Aarschot (op de toegangswegen naar de GroteMarkt en de Bonewijk)
d) invoeren van parkeerverbod ter hoogte van de twee inritten van de gebouwen Fabriekstraat 9, 9A en 9B.
3. Vacantverklaring van vier betrekkingen van inspecteur van politie (melding en interventie) in statutairverband, te begeven via mobiliteit.
4. Vacantverklaring van één betrekking van hoofdinspecteur van politie, adjunct-teamchef, in statutair verband,te begeven via mobiliteit.
5. Begrotingsrekening 2005 van de lokale politiezone Aarschot :Kennisgeving van de besluiten van de heer Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant* dd. 02.09.2008 (in het kader van het gewoon toezicht)* dd. 30.10.2008 (in het kader van het specifiek toezicht)houdende definitieve vaststelling van de dienstjaarrekening 2005 van de lokale politiezone Aarschot
6. Rioleringswerken in deel Liersesteenweg; wegenis- en rioleringswerken in Beukenweg en Sparrenwegaansluitend bij de herinrichting van de Liersesteenweg door het Agentschap Wegen en Verkeer(aanbestedende overheid)artikelnummer: nog te bepalenwijze van gunning: openbare aanbestedinggeraamd bedrag ten laste van de stad: 1.203.004,41 EUR (incl. BTW)
7. R25 – Ring om Aarschot: herinrichting vak N19 Herseltsesteenweg – Gijmelsesteenweg (fase 2):samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest (aanbestedende overheid) en de Stad Aarschot- kostenraming van het stadsaandeel :• DWA-riolering langs de N19 Herseltsesteenweg: 58.836,00 EUR• Bouw van brug 05 voor ontsluiting van de industriezone “Witte Molen”: 532.571,82 EUR (incl. BTW )
8. Erfpachtovereenkomst tussen de stad Aarschot (verpachter) en Iverlek (erfpachter) voor een lokaal metmiddenspanningsdistributiecabine in de kelder van het stadhuis, Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot
9. Verkoop aan netbeheerder Iverlek van het elektrisch laagspanningsnet, aardgasnet en openbare verlichting,aangelegd in de verkaveling ‘Milisstichel’ (netten en installaties die in 2007 kosteloos werden overgedragenaan de stad)- in toepassing van de beslissing van de gemeenteraad van 24.02.2005 houdende goedkeuring van deovereenkomst met Iverlek voor de toepassing van de reglementering inzake verkavelingen;- aan de prijs die voor de waarde van de netten met de netbeheerder werd overeengekomen, nl.1.581,00 EUR.
10. Verkoop aan netbeheerder Iverlek van het elektrisch laagspanningsnet, aardgasnet en openbare verlichting,aangelegd in de verkaveling ‘Holsbeeksesteenweg’ (netten en installaties die in 2007 kosteloos werdenovergedragen aan de stad)- in toepassing van de beslissing van de gemeenteraad van 24.02.2005 houdende goedkeuring van deovereenkomst met Iverlek voor de toepassing van de reglementering inzake verkavelingen;- aan de prijs die voor de waarde van de netten met de netbeheerder werd overeengekomen, nl.1.742,00 EUR.
11. Verkoop aan netbeheerder Iverlek van het elektrisch laagspanningsnet, aardgasnet en openbare verlichting,aangelegd in de verkaveling ‘Schransstraat’ (netten en installaties die in 2007 kosteloos werdenovergedragen aan de stad)- in toepassing van de beslissing van de gemeenteraad van 24.02.2005 houdende goedkeuring van deovereenkomst met Iverlek voor de toepassing van de reglementering inzake verkavelingen;- aan de prijs die voor de waarde van de netten met de netbeheerder werd overeengekomen, nl.980,00 EUR
12. Uitbouw van de administratieve site als een dienstencentrum met mogelijk bijkomende ruimte voor handelen wonen:* verzoek aan het autonoom gemeentebedrijf van Aarschot om een ontwerper aan te stellen via deprocedure van de Vlaamse Bouwmeester* geraamde kostprijs: 10 miljoen euro (exclusief BTW en ereloon)* geraamd ereloon: 12% op kostprijs
13. Afbakening van het stedelijk gebied:principiële beslissing over het ‘gewenst stedelijk gebiedsbeleid Aarschot’ zoals opgesteld door deBestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant
14. Kop van Nieuwland:kennisname van het bestek, opgemaakt in opdracht van de POM, voor het herontwikkelen en hetvermarkten van het bedrijventerrein ‘Kop van Nieuwland’ en voor de financiering van de herontwikkeling
15. Verkoop van een perceel grond op de hoek van de Oude Mechelsebaan en de Vinkenstraat, kadastraalgekend als 1ste afdeling, Sie A zonder nummer met een oppervlakte van 37ca aan de aanpalende eigenaarvoor een bedrag zoals geraamd door de ontvanger van de registratie
16. Langzaam verkeersbrug:projectovereenkomst tussen de stad Aarschot en de afdeling Europa Economie van het AgentschapEconomie als vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering met betrekking tot de Europese toelage (EFRO)voor de realisatie van de langzaam verkeersbrug
17. Retributie op het ophalen en verwerken van het huisvuil en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen– dienstjaar 2009
18. Terugbetaling van reiskosten aan de burgemeester en schepenen van de stad Aarschot voor verplaatsingenmet het eigen motorvoertuig bij de uitoefening van hun mandaat:aanpassing van het gemeenteraadsbesluit van 01.03.2007 :* artikel 2 : aanpassing nominatieve lijst naar aanleiding van de aanstelling nieuwe schepen* invoegen clausule voor terugbetaling van eventuele parkeerkosten op voorlegging van het origineleparkeerticket of in uitzonderlijk geval, een naar waarheid betuigende verklaring
19. BLO : aanpassing schoolreglement en afsprakennotaaanpassingen in verband met de inschrijving van leerlingen
20. Scholengemeenschap Aarschot-Scherpenheuvel-Zichem :* samenstelling afvaardiging van de stad in het Overlegcomité Scholengemeenschap (OCSG)Secretariaat
21. Principebeslissing tot het vestigen van- een recht van erfpacht tussen het OCMW van Aarschot en de stad (erfpachter) op een perceel gelegen teAarschot – 4 e afd. Langdorp “Gijmel” Sie F nr. 285* termijn: 99 jaar* canon: 4.315 euro- een recht van opstal tussen de stad en de organisatie(s) die een bepaald deel van het perceel in gebruikzullen nemen
22. Gemeenteraadscommissie voor verkeersveiligheid en milieu:vervanging van een lid met raadgevende stem van wie het mandaat als gemeenteraadslid op 25.09.2008vervallen werd verklaard door de gemeenteraad
23. Iverlek : buitengewone algemene vergadering op 18 december 2008:* aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger en bepaling van hun mandaat
24. Finilek : buitengewone algemene vergadering op 18 december 2008:* aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger en bepaling van hun mandaat
25. Tussentijds financieel verslag per 1 oktober 2008
26. Ontwerpbegroting 2009 VZW Stedelijke Muziekacademie Aarschot
27. Ontwerpbegroting 2009 Communicatie, PR en lokale economie
28. Klachtenbehandeling:jaarlijkse rapportering aan de gemeenteraad in toepassing van artikel 7 §2 van het reglementklachtenbehandeling zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 1.10.2007
29. Kerkfabriek Sint Pieter Langdorp : goedkeuring van het gewijzigd meerjaarplan 2008-2013
30. Kerkfabriek Sint Pieter Langdorp : akteneming van het budget 2009Vragen van raadsleden
31. Vragen van de heer Luc Verrijt, raadslid , betreffende
a) het gebruik van de stadsfeestzaal tijdens de werkzaamheden door de voorzitter van het autonoomgemeentebedrijf Aarschot
b) bestrijding van de leegstand en verkrotting van gebouwen en woningen
AGENDAPUNTEN MEEGEDEELD DOOR GEMEENTERAADSLEDEN IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 7BIS VAN HETHUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD EN DE GEMEENTERAADSCOMMISSIES DD. 03.11.2008 32. Interleuven: jaarverslag 2007

TrackBack

TrackBack URL van dit bericht:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341c782453ef01053626ef1b970c Listed below are links to weblogs that reference Gemeenteraad donderdag 27 november: agenda:

ReactiesDe reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Aarschot blogt


  • Inge Bosschaerts blogt over Aarschot.

    Inge (°1984) is geboren en getogen Diestenaar. Sinds kort verlaat zij de heimat af en toe om ook in Aarschot de sfeer op te snuiven. Daarvan brengt zij op deze blog verslag uit, al doet zij voor leuke weetjes en nieuwtjes ook graag een beroep op u.

Zoeken

Nieuws uit aarschot

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!