Home  Regio  aarschot  aarschot blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Aarschot?
Laat het weten aan:
Inge
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Gemeenteraad donderdag 27 november: agenda

Regiobutton_gr_gemeenteraadFoto_wwwaarschotbeDe gemeenteraad vergadert vanavond om 20u in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staat:

1. Bekrachtiging besluiten burgemeester houdende verkeersregeling
a) van 06.10.2008 tot 07.10.2008 op de Grote Markt voor de plaatsing van een container ter hoogte vanhuisnummers 21-22
b) van 08.10.2008 tot 24.10.2008 op de Grote Markt voor de plaatsing van een bestelwagen ter hoogte vanhuisnummers 21-22
c) van 09.10.2008 tot en met 10.10.2008 in de Dubbeekstraat (gedeelte tussen de Tieltsebaan en deDubbeekstraat) tijdens wegeniswerken
d) van 10.10.2008 tot 13.10.2008 in de Twintig Augustusstraat ter hoogte van huisnummer 14 voor plaatsingvan een container
e) van 16.10.2008 tot en met 07.11.2008 aan de Schoonderbeukenweg ter hoogte van huisnummer 132 tijdenswegeniswerken
f) op 17.10.2008 in de Statiestraat ter hoogte van huisnummers 25-18 tijdens werken
g) van 20.10.2008 tot en met 28.11.2008 aan de Tieltseweg ter hoogte van huisnummer 25 tijdens werken
h) op 20.10.2008 op het fietspad tussen de Sasstraat en de Grote Laakweg tijdens werken
i) op 20.10.2008 aan de Herseltsesteenweg ter hoogte van huisnummer 71 tijdens verhuis
j) op 27.10.2008 en op 29.10.2008 in de Heikenstraat ter hoogte van huisnummer 27 tijdens chappewerken
k) op 29.10.2008 aan de Leuvensesteenweg ter hoogte van huisnummer 64 tijdens verhuis
l) van 29.10.2008 tot 12.11.2008 aan de Tieltsebaan ter hoogte van huisnummer 139 voor plaatsing van eencontainer
m) op 30.10.2008 in de Amerstraat (gedeelte tussen de Sasstraat en de Betekomsesteenweg) voorplaatsing van een betonpomp
n) op 30.10.2008 aan de Nieuwrodesesteenweg ter hoogte van huisnummer 52 tijdens wegeniswerken
o) op 31.10.2008 in de Nieuwstraat ter hoogte van huisnummer 71 tijdens verhuis
p) van 01.11.2008 tot 02.11.2008 aan de Leuvensesteenweg ter hoogte van huisnummer 64 tijdens verhuis
q) op 03.11.2008 tot 03.11.2009 in de Vennedijkstraat tijdens wegeniswerken
r) van 04.11.2008 tot en met 14.11.2088 aan de Leuvensesteenweg ter hoogte van huisnummer 41 tijdenschappewerken
s) op 04.11.2008 in de Twintig Augustusstraat tijdens levering van ramen
t) op 04.11.2008 in de Amerstraat ter hoogte van huisnummer 44 voor de plaatsing van een verhuiswagen
2. Aanvullende politieverordeningen houdende
a) instellen van tweerichtingsverkeer op het fietspad langs de linkerzijde van de Herseltsesteenweggezien vanuit de richting Aarschot-centrum voor wat betreft het gedeelte tussen de spooroverwegAntwerpen-Aarschot en de aansluiting van de fietsroute langs de spoorweg Aarschot-Herentals
b) invoeren van parkeerverbod door middel van een gele onderbroken lijn op het Jos Daemsplein in Rillaar(ter hoogte van de ingang van café ‘Den Biechtstoel BVBA’)
c) invoeren van een tonnenmaatbeperking in het centrum van Aarschot (op de toegangswegen naar de GroteMarkt en de Bonewijk)
d) invoeren van parkeerverbod ter hoogte van de twee inritten van de gebouwen Fabriekstraat 9, 9A en 9B.
3. Vacantverklaring van vier betrekkingen van inspecteur van politie (melding en interventie) in statutairverband, te begeven via mobiliteit.
4. Vacantverklaring van één betrekking van hoofdinspecteur van politie, adjunct-teamchef, in statutair verband,te begeven via mobiliteit.
5. Begrotingsrekening 2005 van de lokale politiezone Aarschot :Kennisgeving van de besluiten van de heer Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant* dd. 02.09.2008 (in het kader van het gewoon toezicht)* dd. 30.10.2008 (in het kader van het specifiek toezicht)houdende definitieve vaststelling van de dienstjaarrekening 2005 van de lokale politiezone Aarschot
6. Rioleringswerken in deel Liersesteenweg; wegenis- en rioleringswerken in Beukenweg en Sparrenwegaansluitend bij de herinrichting van de Liersesteenweg door het Agentschap Wegen en Verkeer(aanbestedende overheid)artikelnummer: nog te bepalenwijze van gunning: openbare aanbestedinggeraamd bedrag ten laste van de stad: 1.203.004,41 EUR (incl. BTW)
7. R25 – Ring om Aarschot: herinrichting vak N19 Herseltsesteenweg – Gijmelsesteenweg (fase 2):samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest (aanbestedende overheid) en de Stad Aarschot- kostenraming van het stadsaandeel :• DWA-riolering langs de N19 Herseltsesteenweg: 58.836,00 EUR• Bouw van brug 05 voor ontsluiting van de industriezone “Witte Molen”: 532.571,82 EUR (incl. BTW )
8. Erfpachtovereenkomst tussen de stad Aarschot (verpachter) en Iverlek (erfpachter) voor een lokaal metmiddenspanningsdistributiecabine in de kelder van het stadhuis, Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot
9. Verkoop aan netbeheerder Iverlek van het elektrisch laagspanningsnet, aardgasnet en openbare verlichting,aangelegd in de verkaveling ‘Milisstichel’ (netten en installaties die in 2007 kosteloos werden overgedragenaan de stad)- in toepassing van de beslissing van de gemeenteraad van 24.02.2005 houdende goedkeuring van deovereenkomst met Iverlek voor de toepassing van de reglementering inzake verkavelingen;- aan de prijs die voor de waarde van de netten met de netbeheerder werd overeengekomen, nl.1.581,00 EUR.
10. Verkoop aan netbeheerder Iverlek van het elektrisch laagspanningsnet, aardgasnet en openbare verlichting,aangelegd in de verkaveling ‘Holsbeeksesteenweg’ (netten en installaties die in 2007 kosteloos werdenovergedragen aan de stad)- in toepassing van de beslissing van de gemeenteraad van 24.02.2005 houdende goedkeuring van deovereenkomst met Iverlek voor de toepassing van de reglementering inzake verkavelingen;- aan de prijs die voor de waarde van de netten met de netbeheerder werd overeengekomen, nl.1.742,00 EUR.
11. Verkoop aan netbeheerder Iverlek van het elektrisch laagspanningsnet, aardgasnet en openbare verlichting,aangelegd in de verkaveling ‘Schransstraat’ (netten en installaties die in 2007 kosteloos werdenovergedragen aan de stad)- in toepassing van de beslissing van de gemeenteraad van 24.02.2005 houdende goedkeuring van deovereenkomst met Iverlek voor de toepassing van de reglementering inzake verkavelingen;- aan de prijs die voor de waarde van de netten met de netbeheerder werd overeengekomen, nl.980,00 EUR
12. Uitbouw van de administratieve site als een dienstencentrum met mogelijk bijkomende ruimte voor handelen wonen:* verzoek aan het autonoom gemeentebedrijf van Aarschot om een ontwerper aan te stellen via deprocedure van de Vlaamse Bouwmeester* geraamde kostprijs: 10 miljoen euro (exclusief BTW en ereloon)* geraamd ereloon: 12% op kostprijs
13. Afbakening van het stedelijk gebied:principiële beslissing over het ‘gewenst stedelijk gebiedsbeleid Aarschot’ zoals opgesteld door deBestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant
14. Kop van Nieuwland:kennisname van het bestek, opgemaakt in opdracht van de POM, voor het herontwikkelen en hetvermarkten van het bedrijventerrein ‘Kop van Nieuwland’ en voor de financiering van de herontwikkeling
15. Verkoop van een perceel grond op de hoek van de Oude Mechelsebaan en de Vinkenstraat, kadastraalgekend als 1ste afdeling, Sie A zonder nummer met een oppervlakte van 37ca aan de aanpalende eigenaarvoor een bedrag zoals geraamd door de ontvanger van de registratie
16. Langzaam verkeersbrug:projectovereenkomst tussen de stad Aarschot en de afdeling Europa Economie van het AgentschapEconomie als vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering met betrekking tot de Europese toelage (EFRO)voor de realisatie van de langzaam verkeersbrug
17. Retributie op het ophalen en verwerken van het huisvuil en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen– dienstjaar 2009
18. Terugbetaling van reiskosten aan de burgemeester en schepenen van de stad Aarschot voor verplaatsingenmet het eigen motorvoertuig bij de uitoefening van hun mandaat:aanpassing van het gemeenteraadsbesluit van 01.03.2007 :* artikel 2 : aanpassing nominatieve lijst naar aanleiding van de aanstelling nieuwe schepen* invoegen clausule voor terugbetaling van eventuele parkeerkosten op voorlegging van het origineleparkeerticket of in uitzonderlijk geval, een naar waarheid betuigende verklaring
19. BLO : aanpassing schoolreglement en afsprakennotaaanpassingen in verband met de inschrijving van leerlingen
20. Scholengemeenschap Aarschot-Scherpenheuvel-Zichem :* samenstelling afvaardiging van de stad in het Overlegcomité Scholengemeenschap (OCSG)Secretariaat
21. Principebeslissing tot het vestigen van- een recht van erfpacht tussen het OCMW van Aarschot en de stad (erfpachter) op een perceel gelegen teAarschot – 4 e afd. Langdorp “Gijmel” Sie F nr. 285* termijn: 99 jaar* canon: 4.315 euro- een recht van opstal tussen de stad en de organisatie(s) die een bepaald deel van het perceel in gebruikzullen nemen
22. Gemeenteraadscommissie voor verkeersveiligheid en milieu:vervanging van een lid met raadgevende stem van wie het mandaat als gemeenteraadslid op 25.09.2008vervallen werd verklaard door de gemeenteraad
23. Iverlek : buitengewone algemene vergadering op 18 december 2008:* aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger en bepaling van hun mandaat
24. Finilek : buitengewone algemene vergadering op 18 december 2008:* aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger en bepaling van hun mandaat
25. Tussentijds financieel verslag per 1 oktober 2008
26. Ontwerpbegroting 2009 VZW Stedelijke Muziekacademie Aarschot
27. Ontwerpbegroting 2009 Communicatie, PR en lokale economie
28. Klachtenbehandeling:jaarlijkse rapportering aan de gemeenteraad in toepassing van artikel 7 §2 van het reglementklachtenbehandeling zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 1.10.2007
29. Kerkfabriek Sint Pieter Langdorp : goedkeuring van het gewijzigd meerjaarplan 2008-2013
30. Kerkfabriek Sint Pieter Langdorp : akteneming van het budget 2009Vragen van raadsleden
31. Vragen van de heer Luc Verrijt, raadslid , betreffende
a) het gebruik van de stadsfeestzaal tijdens de werkzaamheden door de voorzitter van het autonoomgemeentebedrijf Aarschot
b) bestrijding van de leegstand en verkrotting van gebouwen en woningen
AGENDAPUNTEN MEEGEDEELD DOOR GEMEENTERAADSLEDEN IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 7BIS VAN HETHUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD EN DE GEMEENTERAADSCOMMISSIES DD. 03.11.2008 32. Interleuven: jaarverslag 2007

Schroeven en Coeck worden ereburger

Foto_wwwheemkundeaarschotbeFoto_wwwheemkundeaarschotbe2Willy Schroeven en Adriaan Coeck mogen zich vanaf zondag ereburger van Aarschot noemen. Dit weekend worden ze in het cultureel centrum Het Gasthuis gehuldigd.

Coeck (83) en Schroeven (79) zijn de stichters van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde en zijn nu respectievelijk secretaris en voorzitter van de Kring.

Zondag staan heel wat sprekers op het programma. Ondermeer ondervoorzitter van de HAKVH Johan Breugelmans, oud-burgemeester Jos Pelgrims, het koor Moi Kochani en pianiste Andreia van Schaick tekenen present.

Een interview met Schroeven en Coeck vindt u HIER.

Honderd Aarschotse huwelijken, 75 echtscheidingen...

Button_verliefdverloofdgetrouwdFoto_wwwdigitalphotoplElk jaar treden gemiddeld zo'n honderd Aarschotse koppels in het huwelijksbootje. Dat blijkt uit cijfers van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie. Zij beschikken over cijfers van 2001 tot 2006, met uitzondering van 2003.

Niet alleen het aantal huwelijken werd onder de loep genomen. Ook het aantal echtscheidingen in Aarschot werd nauwkeurig onderzocht. Wat blijkt? Dat ligt, gelukkig, lager dan de huwelijksaantallen. Gemiddeld scheiden 75 koppels per jaar in de Demerstad.

Dat wil gelukkig niet zeggen dat 75 huwelijken op 100 mislukken. De cijfers hebben immers geen betrekking op dezelfde personen. Een koppel dat in 2006 gelukkig getrouwd is, scheidt misschien pas in 2023. Mensen kunnen bovendien ook verhuizen naar een andere gemeente, waardoor hun echtscheiding niet in de Aarschotse statistieken wordt opgenomen.

Enkele concrete cijfers voor Aarschot:
Huwelijken
2001: 91
2002: 105
2004: 100
2005: 87
2006: 117

Echtscheidingen
2001: 75
2002: 77
2004: 82
2005: 78
2006: 62

LDD: Betere communicatie rond commissies is nodig

AarschotIn onze krant werd vandaag aangekondigd dat de gemeenteraadscommissie voor Onderwijs vanavond samenkomt. Die vergadering blijkt intussen verschoven naar 1 december.

LDD-voorzitter Fred De Keyser is daar niet over te spreken. 'Tot vervelens toe is de commissie weeral verplaatst naar een andere datum. Enkele weken geleden stonden we ook al eens voor gesloten deuren bij de commissie Jeugd. Toen ik dat op de jongste gemeenteraad aankaartte, liet de burgemeester weten dat hij in de toekomst werk zou maken van de communicatie rond de samenkomst van de commissies.'

Dat gebeurt volgens De Keyser nog steeds niet. 'We stellen vandaag vast dat er nog steeds geen verbetering merkbaar is. Wie weet hoeveel mensen deze avond weer voor gesloten deuren zullen staan. Op de website van de stad werd de datum gisteren weliswaar aangepast. Maar niet elke burger beschikt vandaag over internet. De communicatie moet dringend aangepast worden, want burgers ontvangen voor een uitgestelde commissie geen verplaatsingskosten zoals de heren van het college dat wel doen.'

Al elf Aarschotse bedrijven failliet in 2008

Foto_wwwveursburgnlDe economische crisis laat zich voorlopig nog niet fors voelen in Aarschot. Tijdens de eerste tien maanden van 2008 vroegen in Aarschot toch elf bedrijven het faillissement aan. Als je dat aantal vergelijkt met de eerste tien maanden van 2007, is dat een daling met 26,7 procent.

In het arrondissement Leuven gingen de eerste tien maanden van 2008 173 bedrijven overkop. Dat is een stijging met 5,5 procent ten opzichte van de eerste tien maanden van 2007. In heel ons land gingen dit jaar al 6.909 bedrijven op de fles. Goed voor een stijging van 8 procent vergeleken met vorig jaar.

Van alle Vlaamse provincies doet Vlaams-Brabant het overigens het minst goed. In vergelijking met vorig jaar is er een stijging van het aantal faillissementen met 16,2 procent. Ter vergelijking: in Oost-Vlaanderen is dat 9,3 procent, in West-Vlaanderen 5,6 procent, in Limburg 1,5 procent en in Antwerpen daalde het aantal faillissementen zelfs met 3,1 procent.

Concrete cijfers voor Aarschot:
faillissementen in 2000: 15
faillissementen in 2001:18
faillissementen in 2002:20
faillissementen in 2003:10
faillissementen in 2004:10
faillissementen in 2005:15
faillissementen in 2006:17
faillissementen in 2007:15
faillissementen eerste tien maanden van 2008: 11

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie

Nieuwe MOS-logo's toegekend

Logo_mosScholen die grote inspanningen leveren voor het milieu, worden daarvoor beloond. Ook dit jaar werden Mos-logo's toegekend aan de scholen die de grootste inspanningen leverden.

In Aarschot zijn dat de Sint-Pietersschool in Langdorp, Onze-Lieve-Vrouw-Fatima in Langdorp en Basisschool Ourodenberg.

Zwembadenfabrikant breidt uit

Foto_wwwlpwbeZwembadenfabrikant LPW Fiberglass Pools wil wat groter gaan huizen. Het bedrijf heeft uitbreidingsplannen. Ondanks de financiële crisis doet LPW gouden zaken. Heel wat mensen zijn niet meer geneigd hun zuurverdiende spaarcentjes op de bank te laten staan, maar willen genieten. En daar hoort volgens velen een zwembad bij...

Volgens LPW is er een stijgende vraag naar zwembaden. Om die vraag te kunnen bijhouden, wil het bedrijf het productieproces verder automatiseren.

Studenten werken rond suiker

Spa57141In verschillende scholen loopt het Comeniusproject, een project rond suiker. Ook Sancta Maria Aarschot neemt daaraan deel. In dat kader ontving de school enkele buitenlandse studenten van andere deelnemende scholen.

Tijdens een welkomstavond kregen de gasten een buffet met buitenlandse gerechten aangeboden. De studenten verblijven bij Aarschotse gastfamilies en werken overdag samen met de leerlingen van het SMA aan het project.

Spontane staking bij Maïski Foods

Foto_vlaamsbrabantpvdabeDe vijftig werknemers van het voedingsbedrijf Maïski Foods zijn vanmorgen niet meer aan het werk gegaan. De spontane staking brak uit nadat bekend raakte dat de verkoop van het bedrijf is afgesprongen.

Maïski Foods zou door de overkoepelende bedrijvengroep van de hand gedaan worden, omdat het moederbedrijf andere investeringen wou doen. Die verkoop gaat nu dus niet door en het personeel eist duidelijkheid.

De Sint komt naar Aarschot

Foto_wwwmysitesnlKinderen die hun verlanglijstje nog niet aan Sinterklaas hebben overgemaakt, schieten best snel in actie. De heilige man komt op zaterdag 22 november immers toe in Aarschot. Het Bonewijkteam organiseert samen met Hava de Plechtige Intrede van de Sint.

'Vanaf 12u30 toert de koets van Sinterklaas door het stadscentrum', legt Danny Jennes van het Bonewijkteam uit. 'In het gevolg dansen zijn Zwarte Pieten op de gekende liedjes van de Sintefare. Om 14u komt de stoet aan op het Bonewijkteam. Op het grote podium zal Sinterklaas dan aan ieder kind een geschenkje overhandigen. Alle brave kinderen zijn dus welkom op de Bonewijk!'

Via alle Aarschotse scholen worden kleurplaten verdeeld. Kinderen die de mooi ingekleurde tekening afgeven aan de Sint maken kans op een leuke prijs.

Oudere berichten:
> Aarschottenaar sorteert goed
> Gemeenteraad donderdag 27 november: agenda
> Schroeven en Coeck worden ereburger
> Honderd Aarschotse huwelijken, 75 echtscheidingen...
> LDD: Betere communicatie rond commissies is nodig
> Al elf Aarschotse bedrijven failliet in 2008
> Nieuwe MOS-logo's toegekend
> Zwembadenfabrikant breidt uit
> Studenten werken rond suiker
> Spontane staking bij Maïski Foods
> De Sint komt naar Aarschot
> Gezocht: cultuurvrijwilligers
> Gemeenteraad vergadert dan toch om 20u
> Lijst Dedecker: Gemeenteraadszitting is dure theatershow
> Win: tickets voor Everybody Dance Now
> Stroomonderbreking velt stadsdiensten
> Aarschottenaars bouwen weeshuis in Senegal
> Meerderheid wordt minderheid
> Soulfunkrock in De Knoet
> Gemeenteraad donderdag 23 oktober: agenda

Archieven per maand:
| maart 2009 | februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008 | september 2008 | augustus 2008 | juli 2008 | juni 2008 | mei 2008 | april 2008 | maart 2008 | februari 2008 | januari 2008 | december 2007 | november 2007

Aarschot blogt


  • Inge Bosschaerts blogt over Aarschot.

    Inge (°1984) is geboren en getogen Diestenaar. Sinds kort verlaat zij de heimat af en toe om ook in Aarschot de sfeer op te snuiven. Daarvan brengt zij op deze blog verslag uit, al doet zij voor leuke weetjes en nieuwtjes ook graag een beroep op u.

Zoeken

Nieuws uit aarschot

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!