Home  Regio  aarschot  aarschot blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Aarschot?
Laat het weten aan:
Inge
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Gemeenteraad donderdag 27 november: agenda

Regiobutton_gr_gemeenteraadFoto_wwwaarschotbeDe gemeenteraad vergadert vanavond om 20u in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staat:

1. Bekrachtiging besluiten burgemeester houdende verkeersregeling
a) van 06.10.2008 tot 07.10.2008 op de Grote Markt voor de plaatsing van een container ter hoogte vanhuisnummers 21-22
b) van 08.10.2008 tot 24.10.2008 op de Grote Markt voor de plaatsing van een bestelwagen ter hoogte vanhuisnummers 21-22
c) van 09.10.2008 tot en met 10.10.2008 in de Dubbeekstraat (gedeelte tussen de Tieltsebaan en deDubbeekstraat) tijdens wegeniswerken
d) van 10.10.2008 tot 13.10.2008 in de Twintig Augustusstraat ter hoogte van huisnummer 14 voor plaatsingvan een container
e) van 16.10.2008 tot en met 07.11.2008 aan de Schoonderbeukenweg ter hoogte van huisnummer 132 tijdenswegeniswerken
f) op 17.10.2008 in de Statiestraat ter hoogte van huisnummers 25-18 tijdens werken
g) van 20.10.2008 tot en met 28.11.2008 aan de Tieltseweg ter hoogte van huisnummer 25 tijdens werken
h) op 20.10.2008 op het fietspad tussen de Sasstraat en de Grote Laakweg tijdens werken
i) op 20.10.2008 aan de Herseltsesteenweg ter hoogte van huisnummer 71 tijdens verhuis
j) op 27.10.2008 en op 29.10.2008 in de Heikenstraat ter hoogte van huisnummer 27 tijdens chappewerken
k) op 29.10.2008 aan de Leuvensesteenweg ter hoogte van huisnummer 64 tijdens verhuis
l) van 29.10.2008 tot 12.11.2008 aan de Tieltsebaan ter hoogte van huisnummer 139 voor plaatsing van eencontainer
m) op 30.10.2008 in de Amerstraat (gedeelte tussen de Sasstraat en de Betekomsesteenweg) voorplaatsing van een betonpomp
n) op 30.10.2008 aan de Nieuwrodesesteenweg ter hoogte van huisnummer 52 tijdens wegeniswerken
o) op 31.10.2008 in de Nieuwstraat ter hoogte van huisnummer 71 tijdens verhuis
p) van 01.11.2008 tot 02.11.2008 aan de Leuvensesteenweg ter hoogte van huisnummer 64 tijdens verhuis
q) op 03.11.2008 tot 03.11.2009 in de Vennedijkstraat tijdens wegeniswerken
r) van 04.11.2008 tot en met 14.11.2088 aan de Leuvensesteenweg ter hoogte van huisnummer 41 tijdenschappewerken
s) op 04.11.2008 in de Twintig Augustusstraat tijdens levering van ramen
t) op 04.11.2008 in de Amerstraat ter hoogte van huisnummer 44 voor de plaatsing van een verhuiswagen
2. Aanvullende politieverordeningen houdende
a) instellen van tweerichtingsverkeer op het fietspad langs de linkerzijde van de Herseltsesteenweggezien vanuit de richting Aarschot-centrum voor wat betreft het gedeelte tussen de spooroverwegAntwerpen-Aarschot en de aansluiting van de fietsroute langs de spoorweg Aarschot-Herentals
b) invoeren van parkeerverbod door middel van een gele onderbroken lijn op het Jos Daemsplein in Rillaar(ter hoogte van de ingang van café ‘Den Biechtstoel BVBA’)
c) invoeren van een tonnenmaatbeperking in het centrum van Aarschot (op de toegangswegen naar de GroteMarkt en de Bonewijk)
d) invoeren van parkeerverbod ter hoogte van de twee inritten van de gebouwen Fabriekstraat 9, 9A en 9B.
3. Vacantverklaring van vier betrekkingen van inspecteur van politie (melding en interventie) in statutairverband, te begeven via mobiliteit.
4. Vacantverklaring van één betrekking van hoofdinspecteur van politie, adjunct-teamchef, in statutair verband,te begeven via mobiliteit.
5. Begrotingsrekening 2005 van de lokale politiezone Aarschot :Kennisgeving van de besluiten van de heer Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant* dd. 02.09.2008 (in het kader van het gewoon toezicht)* dd. 30.10.2008 (in het kader van het specifiek toezicht)houdende definitieve vaststelling van de dienstjaarrekening 2005 van de lokale politiezone Aarschot
6. Rioleringswerken in deel Liersesteenweg; wegenis- en rioleringswerken in Beukenweg en Sparrenwegaansluitend bij de herinrichting van de Liersesteenweg door het Agentschap Wegen en Verkeer(aanbestedende overheid)artikelnummer: nog te bepalenwijze van gunning: openbare aanbestedinggeraamd bedrag ten laste van de stad: 1.203.004,41 EUR (incl. BTW)
7. R25 – Ring om Aarschot: herinrichting vak N19 Herseltsesteenweg – Gijmelsesteenweg (fase 2):samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest (aanbestedende overheid) en de Stad Aarschot- kostenraming van het stadsaandeel :• DWA-riolering langs de N19 Herseltsesteenweg: 58.836,00 EUR• Bouw van brug 05 voor ontsluiting van de industriezone “Witte Molen”: 532.571,82 EUR (incl. BTW )
8. Erfpachtovereenkomst tussen de stad Aarschot (verpachter) en Iverlek (erfpachter) voor een lokaal metmiddenspanningsdistributiecabine in de kelder van het stadhuis, Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot
9. Verkoop aan netbeheerder Iverlek van het elektrisch laagspanningsnet, aardgasnet en openbare verlichting,aangelegd in de verkaveling ‘Milisstichel’ (netten en installaties die in 2007 kosteloos werden overgedragenaan de stad)- in toepassing van de beslissing van de gemeenteraad van 24.02.2005 houdende goedkeuring van deovereenkomst met Iverlek voor de toepassing van de reglementering inzake verkavelingen;- aan de prijs die voor de waarde van de netten met de netbeheerder werd overeengekomen, nl.1.581,00 EUR.
10. Verkoop aan netbeheerder Iverlek van het elektrisch laagspanningsnet, aardgasnet en openbare verlichting,aangelegd in de verkaveling ‘Holsbeeksesteenweg’ (netten en installaties die in 2007 kosteloos werdenovergedragen aan de stad)- in toepassing van de beslissing van de gemeenteraad van 24.02.2005 houdende goedkeuring van deovereenkomst met Iverlek voor de toepassing van de reglementering inzake verkavelingen;- aan de prijs die voor de waarde van de netten met de netbeheerder werd overeengekomen, nl.1.742,00 EUR.
11. Verkoop aan netbeheerder Iverlek van het elektrisch laagspanningsnet, aardgasnet en openbare verlichting,aangelegd in de verkaveling ‘Schransstraat’ (netten en installaties die in 2007 kosteloos werdenovergedragen aan de stad)- in toepassing van de beslissing van de gemeenteraad van 24.02.2005 houdende goedkeuring van deovereenkomst met Iverlek voor de toepassing van de reglementering inzake verkavelingen;- aan de prijs die voor de waarde van de netten met de netbeheerder werd overeengekomen, nl.980,00 EUR
12. Uitbouw van de administratieve site als een dienstencentrum met mogelijk bijkomende ruimte voor handelen wonen:* verzoek aan het autonoom gemeentebedrijf van Aarschot om een ontwerper aan te stellen via deprocedure van de Vlaamse Bouwmeester* geraamde kostprijs: 10 miljoen euro (exclusief BTW en ereloon)* geraamd ereloon: 12% op kostprijs
13. Afbakening van het stedelijk gebied:principiële beslissing over het ‘gewenst stedelijk gebiedsbeleid Aarschot’ zoals opgesteld door deBestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant
14. Kop van Nieuwland:kennisname van het bestek, opgemaakt in opdracht van de POM, voor het herontwikkelen en hetvermarkten van het bedrijventerrein ‘Kop van Nieuwland’ en voor de financiering van de herontwikkeling
15. Verkoop van een perceel grond op de hoek van de Oude Mechelsebaan en de Vinkenstraat, kadastraalgekend als 1ste afdeling, Sie A zonder nummer met een oppervlakte van 37ca aan de aanpalende eigenaarvoor een bedrag zoals geraamd door de ontvanger van de registratie
16. Langzaam verkeersbrug:projectovereenkomst tussen de stad Aarschot en de afdeling Europa Economie van het AgentschapEconomie als vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering met betrekking tot de Europese toelage (EFRO)voor de realisatie van de langzaam verkeersbrug
17. Retributie op het ophalen en verwerken van het huisvuil en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen– dienstjaar 2009
18. Terugbetaling van reiskosten aan de burgemeester en schepenen van de stad Aarschot voor verplaatsingenmet het eigen motorvoertuig bij de uitoefening van hun mandaat:aanpassing van het gemeenteraadsbesluit van 01.03.2007 :* artikel 2 : aanpassing nominatieve lijst naar aanleiding van de aanstelling nieuwe schepen* invoegen clausule voor terugbetaling van eventuele parkeerkosten op voorlegging van het origineleparkeerticket of in uitzonderlijk geval, een naar waarheid betuigende verklaring
19. BLO : aanpassing schoolreglement en afsprakennotaaanpassingen in verband met de inschrijving van leerlingen
20. Scholengemeenschap Aarschot-Scherpenheuvel-Zichem :* samenstelling afvaardiging van de stad in het Overlegcomité Scholengemeenschap (OCSG)Secretariaat
21. Principebeslissing tot het vestigen van- een recht van erfpacht tussen het OCMW van Aarschot en de stad (erfpachter) op een perceel gelegen teAarschot – 4 e afd. Langdorp “Gijmel” Sie F nr. 285* termijn: 99 jaar* canon: 4.315 euro- een recht van opstal tussen de stad en de organisatie(s) die een bepaald deel van het perceel in gebruikzullen nemen
22. Gemeenteraadscommissie voor verkeersveiligheid en milieu:vervanging van een lid met raadgevende stem van wie het mandaat als gemeenteraadslid op 25.09.2008vervallen werd verklaard door de gemeenteraad
23. Iverlek : buitengewone algemene vergadering op 18 december 2008:* aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger en bepaling van hun mandaat
24. Finilek : buitengewone algemene vergadering op 18 december 2008:* aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger en bepaling van hun mandaat
25. Tussentijds financieel verslag per 1 oktober 2008
26. Ontwerpbegroting 2009 VZW Stedelijke Muziekacademie Aarschot
27. Ontwerpbegroting 2009 Communicatie, PR en lokale economie
28. Klachtenbehandeling:jaarlijkse rapportering aan de gemeenteraad in toepassing van artikel 7 §2 van het reglementklachtenbehandeling zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 1.10.2007
29. Kerkfabriek Sint Pieter Langdorp : goedkeuring van het gewijzigd meerjaarplan 2008-2013
30. Kerkfabriek Sint Pieter Langdorp : akteneming van het budget 2009Vragen van raadsleden
31. Vragen van de heer Luc Verrijt, raadslid , betreffende
a) het gebruik van de stadsfeestzaal tijdens de werkzaamheden door de voorzitter van het autonoomgemeentebedrijf Aarschot
b) bestrijding van de leegstand en verkrotting van gebouwen en woningen
AGENDAPUNTEN MEEGEDEELD DOOR GEMEENTERAADSLEDEN IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 7BIS VAN HETHUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD EN DE GEMEENTERAADSCOMMISSIES DD. 03.11.2008 32. Interleuven: jaarverslag 2007

LDD: Betere communicatie rond commissies is nodig

AarschotIn onze krant werd vandaag aangekondigd dat de gemeenteraadscommissie voor Onderwijs vanavond samenkomt. Die vergadering blijkt intussen verschoven naar 1 december.

LDD-voorzitter Fred De Keyser is daar niet over te spreken. 'Tot vervelens toe is de commissie weeral verplaatst naar een andere datum. Enkele weken geleden stonden we ook al eens voor gesloten deuren bij de commissie Jeugd. Toen ik dat op de jongste gemeenteraad aankaartte, liet de burgemeester weten dat hij in de toekomst werk zou maken van de communicatie rond de samenkomst van de commissies.'

Dat gebeurt volgens De Keyser nog steeds niet. 'We stellen vandaag vast dat er nog steeds geen verbetering merkbaar is. Wie weet hoeveel mensen deze avond weer voor gesloten deuren zullen staan. Op de website van de stad werd de datum gisteren weliswaar aangepast. Maar niet elke burger beschikt vandaag over internet. De communicatie moet dringend aangepast worden, want burgers ontvangen voor een uitgestelde commissie geen verplaatsingskosten zoals de heren van het college dat wel doen.'

Gemeenteraad vergadert dan toch om 20u

Na maandenlang gebakkelei heeft de oppositie dan toch haar slag thuis gehaald. Voortaan vergadert de gemeenteraad niet langer om 19u of om 19u30, maar om 20u. Enkel de zittingen waarbij een begroting op de agenda staat, zullen om 19u starten.

Die beslissing kwam er nadat de zitting van eind oktober verdaagd moest worden omdat enkele leden van de meerderheid niet tijdig arriveerden. De oppositieraadsleden toonden zich gisteren tevreden met de beslissing, al willen ze nu ook snel duidelijkheid over de gemeenteraadscommissies. 'Vorige week stond een commissie geagendeerd op de stedelijke website, maar eens ter plaatse bleek die gewoon niet door te gaan. Dat moet in de toekomst zeker gemeld worden.'

Lijst Dedecker: Gemeenteraadszitting is dure theatershow

Foto_wwwaarschotbeLijst Dedecker schiet met scherp op de Aarschotse meerderheid. Reden is de schorsing van de jongste gemeenteraad, nadat enkele leden van de meerderheid niet tijdig arriveerden.

'De gemeenteraadszittingen in Aarschot worden steeds meer een theatershow', vindt Aarschots LDD-voorzitter Fred De Keyser. 'Helaas voor de inwoners een voorstelling van erg laag niveau én zeer duur. Vorige week schoten de dames en heren schepenen en gemeenteraadsleden wel de hoofdvogel af. Want zelfs op de meerderheidsbanken bleven vier zitjes leeg. Twee CD&V'ers en twee Open VLD'ers hadden blijkbaar betere bezigheden dan dat te doen waarvoor ze verkozen zijn en betaald worden. Na amper tien minuten sloot de gemeenteraadsvoorzitter de zitting af en verdaagde de zitting naar vanavond.'

Vooral het prijskaartje van de gemeenteraadszitting zit LDD dwars. 'Het wordt pas echt een pure schande als je weet dat alle aanwezige gemeenteraadsleden voor die tien minuten de mooie som van 175 euro per persoon incasseren. 175 euro x 20 = 3.500 euro. Vanavond passeren ze allemaal uiteraard weer langs de kassa. De koopkracht van de Aarschotse politici lijdt alvast niet onder de crisis. Verdient u ook 17,50 euro per minuut?', vraagt De Keyser zich af.

LDD Aarschot vraagt dat de gemeenteraadsleden hun zitpenning van 175 euro spontaan terugstorten aan de Aarschotse stadskas.

De gemeenteraadszitting vindt vanavond plaats om 20u in de raadzaal van het stadhuis. De agenda vindt u HIER.

Meerderheid wordt minderheid

Foto_wwwaarschotbeDe Aarschotse gemeenteraad was gisteren geen lang leven beschoren. Door de afwezigheid van enkele leden van de meerderheid, werd de meerderheid immers plots een minderheid. Toen ook de oppositie de zaal verliet, besloot de voorzitter de zitting te verschuiven naar 3 november. Voor het publiek zat er niets anders op dan weer naar huis te keren.

Wat vindt u van de situatie? Was u op de gemeenteraad? Behoudt u de interesse in de Aarschotse politiek? Laat het weten en reageer!

Gemeenteraad donderdag 23 oktober: agenda

Foto_wwwaarschotbeDe gemeenteraad vergadert op donderdag 23 oktober om 19u30 in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staat:

1. Stad Aarschot : begrotingswijziging nr. 3 – dienstjaar 2008
2. Lokale politiezone Aarschot : begrotingswijziging nr. 2 – dienstjaar 2008
3. Bekrachtiging besluiten burgemeester houdende verkeersregeling
4. Overeenkomst tussen de politiezone Aarschot en de alarmcentrale vzw Detabel voor de (kosteloze)organisatie van de oproepen voor de onafhankelijke takeldiensten op het grondgebied van de politiezone
5. Vacantverklaring van 1 betrekking van onderluitenant-geneesheer vrijwilliger, te begeven bij aanwerving.
6. Vacantverklaring van:
* 2 betrekkingen van korporaal vrijwilliger (met werfreserve)
* 2 betrekkingen van sergeant vrijwilliger
* 1 betrekking van adjudant vrijwilligerte begeven bij bevordering
7. Herstelling fiets- en voetpaden (prog 07)Artikel nummer (08)42134/735-60Wijze van gunning : openbare aanbestedingGeraamd bedrag : 250.000 EUR (inclusief BTW)
8. Buitengewoon onderhoud aan verschillende wegen (prog 07)Artikel nummer (08)42123/735-60Wijze van gunning : openbare aanbestedingGeraamd bedrag : 300.000 EUR (inclusief BTW)
9. Heraanleg Amerstraat – 2 e fase – deel 1:ondergronds brengen van openbaar verlichtings- en laagspanningsnetArtikel nummer 42175/731-60Wijze van gunning : onderhandelingsprocedureGeraamd bedrag : 94.000 EUR (inclusief BTW)
10. Gratis grondafstand van een perceel gelegen te 3201 Langdorp, Veelsebaan30 kadastraal gekend alsafdeling 3 sectie A nr. 395/L – 395/S zijnde lot 2 met een totale oppervlakte van ± 12 m², voor hetplaatselijk en gedeeltelijk verbreden van de Veelsebaan.
11. Overeenkomst tussen de Vlaamse Landmaatschappij, Afdeling Vlaamse Grondenbank en de stad Aarschotbetreffende het ontvangen, controleren en doorsturen van aanbiedingen van het recht van voorkoop in hetkader van de Wooncode en het recht van voorkoop in het kader van de Ruimtelijke Ordening waardoor destad kosteloos een beroep kan doen op de inventaris van de Vlaamse Grondenbank
12. Aankoop van een perceel, gelegen ter hoogte van Vleminkstraat 9 in 3201 Langdorp,kadastraal gekend als afdeling 4 sectie H nr. 67t (deel) met een oppervlakte van 25ca voor de plaatsing vaneen schuilhuisje:akte van aankoopBedrag : 1.400 EURArtikelnummer : 9301/711-60/2007
13. Verkoop van de panden, gelegen in AarschotLombaardstraat 25-27Maalderstraat 8-11-16Hoogstraat 3-5aan de Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen te Aarschot: akte van verkoopBedrag : 537.000 EURArtikelnummer : 9304/762-56
14. Openbare verkoop aan de hoogst biedende van het pand gelegen te Aarschot, Bogaardenstraat 23 (oudgemeentehuis), kadastraal gekend als afdeling 2 sectie H nr. 63f voor een bedrag hoger dan de waarde zoalsgeraamd door de Ontvanger van de Registratie zijnde 435.000 EURartikelnummer : 9305/762-56
15. Gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen enlokalen van verenigingen in uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 die door de stadwerd afgesloten met het Vlaamse GewestArtikelnummer : 8792/522-51
16. Terugbetaling van reiskosten aan de burgemeester en schepenen van de stad Aarschot voor verplaatsingenmet het openbaar vervoer bij de uitoefening van hun mandaat (in toepassing van het gemeentedecreet,artikel 70 §2)
17. Inschakelen van vrijwilligers bij de stadsdiensten voor het uitvoeren van gelegenheidswerk terondersteuning van sociale, culturele of sportieve activiteiten
18. Opheffing van de-gemeenteraadscommissie voor onderwijs en cultuur-gemeenteraadscommissie voor communicatie en lokale economie
19. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de gemeenteraadscommissies :aanpassing aan artikel 28 met betrekking tot de gemeenteraadscommissies
20. Oprichting van een gemeenteraadscommissie voor cultuur,aanwijzing van de commissieleden en verkiezing van een voorzitter
21. Oprichting van een gemeenteraadscommissie voor onderwijs, communicatie en lokale economie,aanwijzing van de commissieleden en verkiezing van een voorzitter
22. Gemeenteraadscommissie voor financiën en patrimonium,vervanging van een commissielid
23. Gemeenteraadscommissie voor openbare werken en sport,vervanging van een commissielid
24. Gemeenteraadscommissie voor welzijn en jeugd,vervanging van een commissielid en verkiezing van een nieuwe voorzitter
25. Laaksite :a)Princiepsbeslissing tot aankoop van gronden, eigendom van het OCMW van Aarschot,gelegen aan de Grote Laakweg te Aarschot kadastraal gekend alsS ie G nr. 1461 ha 59 a 40 caS ie G nr. 145 F1 ha 10 a 45 caS ie G nr. 145 G47 a 70 caS ie G nr. 150 E1 ha 61 a 64 caS ie G nr. 151 A91 a 35 caS ie G nr. 152 B32 a 93 caS ie G nr. 153 C88 a 42 categen de prijs van 183.350,85 EUR
b)Verzoek aan het Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot tot het sluiten van een erfpachtovereenkomstmet het OCMW voor het perceel kadastraal gekend als afdeling G nummer 153 E, met eenoppervlakte van 1ha 39a 92a , eigendom van het OCMW en gelegen aan de Grote Laakweg teAarschot.
26. Advies bij een erkenningsaanvraag voor een orthodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist Mattheos teLeuven – Tervuursestraat 56.
27. Opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer ‘Hofheide’ :buitengewone algemene vergadering op 9 december 2008* aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger en bepaling van zijn mandaat
28. Financieel plan 2008 : wijzigingWelzijnshuis
29. Toekenning van toelagen voor gezinshulpArtikelnummer: 844/332-02Totaal bedrag: 60.000 EURVereniging / projectBedrag in EURLandelijke Kinderopvang/Project Stekelbees24.000Vervoerdienst CM Leuven250Logo Hageland vzw750Mobiel vzw250Welzijnsraad7.500Gijmelbergwijk vzw750Balanske vzw250Lokaal Overlegplatform Gelijke Kansenonderwijs (LOP)14.250Diensten voor Gezins- en bejaardenhulp: toekenning toelage en reglement voorverlening van deze toelage als tussenkomst in de kosten van familiehulp12.000
30. Premie thuisverzorging gehandicapten 2008: voorwaarden voor de toekenningArtikelnummer: 833/331-01Totaal bedrag: 6.450 EUR
31. Kerkfabrieken : akteneming van het gewijzigd budget 2008 van de volgende eredienstbesturen:•Kerkfabriek ONZE LIEVE VROUW VAN AARSCHOT•Kerkfabriek SINT ANTONIUS ABT WOLFSDONK•Kerkfabriek CHRISTUS KONING AARSCHOT•Kerkfabriek ONZE LIEVE VROUW VAN FATIMA GIJMEL•Kerkfabriek SINT PIETER LANGDORP
32. Kerkfabrieken : goedkeuring van het gewijzigde meerjarenplan 2008-2013 van de•Kerkfabriek ONZE LIEVE VROUW VAN FATIMA GIJMEL
33. Kerkfabrieken : akteneming van het budget 2009 van de volgende eredienstbesturen:•Kerkfabriek ONZE LIEVE VROUW VAN AARSCHOT•Kerkfabriek SINT CORNELIUS GELRODE•Kerkfabriek HEILIG HART VAN JEZUS OURODENBERG•Kerkfabriek SINT ANTONIUS ABT WOLFSDONK•Kerkfabriek CHRISTUS KONING AARSCHOT•Kerkfabriek ONZE LIEVE VROUW VAN FATIMA GIJMEL
34. OCMW : budgetwijziging nr. 1 – 2008 in exploitatie
35. Begrotingsrekening en jaarrekening van de politiezone Aarschot per 31 december 2005 :Kennisgeving van het besluit van de gouverneur van de Provincie Vlaaams-Brabant dd. 02 september2008 houdende de definitieve vaststelling van de dienstjaarrekening 2005 van de politiezone AarschotVragen van raadsleden
36. Vraag van de heer Luc Verrijt, raadslid, betreffende :* kosten onderhoud verouderde dienstvoertuigen
37. Vragen van de heer Willy De Keyser, raadslid, betreffende :a) slechte toestand van het wegdek Tieltsebaan
b) snel terugvinden van brandkranen bij interventies door brandweer

Lijst Dedecker trapt SC Aarschot naar winst

Voetbal_004SC Aarschot versloeg Werchter afgelopen weekend met duidelijke 4-1-cijfers. Het waren Federaal Volksvertegenwoordiger Dirk Vijnck en LDD-voorzitter Fred De Keyser die de Aarschottenaars op weg naar winst zetten.

Vijnck verzorgde de aftrap en deed dat duidelijk op de juiste manier. Aarschot speelde het Werchterse elftal van de mat en won overtuigd met 4-1. 'Na afloop van de wedstrijd vroegen de Aarschotse supporters ons om in de toekomst nog meer wedstrijdballen te schenken, aangezien SC Aarschot gisteren een mooie resultaat behaalde', grapte De Keyser na afloop.

Els Vinckx positief verrast door steun van bevolking

Foto_userstelenetbeelsvinckxSchepen van Welzijn en Jeugd Els Vinckx (CD&V) zegt positief verrast te zijn door de steun van de bevolking. Vinckx werd veroordeeld omdat ze op de hoogte zou zijn geweest van de fraudezaak. Haar partij vroeg haar uitdrukkelijk toch aan te blijven als schepen.

'Ik ben blij met het vertrouwen dat de bevolking en ook de partij in mij behouden. Zelf blijf ik er bij dat ik steeds in eer en geweten gehandeld heb. Dat ga ik ook blijven doen, dat ben ik de Aarschotse bevolking verschuldigd. De komende maanden zal ik me voor honderd procent inzetten. Er liggen immers nog enkele belangrijke dossiers op mij te wachten.'

Intussen heeft minister Keulen een tuchtonderzoek gevraagd. 'Wat de straf ook blijkt, ik zal mij daar bij neerleggen', meldde Vinckx nog.

André Peeters vond burgerprotest 'poppenkast'

AarpeetersBurgemeester André Peeters heeft zich bijzonder scherp uitgelaten over het protest van bevolking en oppositie bij aanvang van de jongste gemeenteraad. Een honderdtal actievoerders kwamen het ontslag eisen van de veroordeelde schepen Herman Pelgrims en Els Vinckx.

'Ik heb met misprijzen gekeken naar het theater van vorige week. Ik weet zeker dat meer dan de helft van de zogenaamde bevolking van buiten Aarschot is. Wat iemand als Peter Reekmans (nationaal partijsecretaris LDD, ibo) of Felix Strackx (Vlaams Belanger uit Tremelo, ibo) hier komt doen, begrijp ik niet. Bovendien zag ik tot mijn grote afschuw hoe democratische partijen als SP.A en Groen! schouder aan schouder stonden met het Vlaams Belang.'

'Zelf willen wij als CD&V niet meedoen met het huilen van de wolven en proberen we de negatieve sfeer die door sommigen bewust rond onze partij werd opgetrokken, te verbreken. De aanduiding van Steven Omblets (34) als opvolger van Herman Pelgrims moet een einde maken aan het gebral, ik neem dat woord bewust in de mond, van de laatste maanden. We zijn immers niet aangeduid om poppenkast te spelen, maar om te besturen.'

Steven Omblets aangeduid als opvolger van Pelgrims

Foto_wwwaarschotcdenvbeDe CD&V Aarschot schuift Steven Omblets naar voor als opvolger van Herman Pelgrims. Omblets was voorzitter van de lokale partijafdeling. In die functie wordt hij opgevolgd door Raf Rosseels. Omblets neemt cultuur, toerisme, burgerlijke stand en bevolking voor zijn rekening. Frans Deboes (CD&V) wordt bevoegd voor onderwijs.

Pelgrims werd tot achttien maanden voorwaardelijk veroordeeld voor zijn aandeel in de Aarschotse fraudezaak. Schepen van Welzijn en Jeugd Els VInckx (CD&V), tot drie maanden voorwaardelijk veroordeeld, blijft wel aan als schepen.

Wat vindt u van de aanduiding van Steven Omblets? Denkt u dat hij een goede schepen zal zijn voor de stad Aarschot? Of had u liever iemand anders het ambt zien bekleden? Laat het weten en reageer!

Oudere berichten:
> Aarschottenaar sorteert goed
> Gemeenteraad donderdag 27 november: agenda
> Schroeven en Coeck worden ereburger
> Honderd Aarschotse huwelijken, 75 echtscheidingen...
> LDD: Betere communicatie rond commissies is nodig
> Al elf Aarschotse bedrijven failliet in 2008
> Nieuwe MOS-logo's toegekend
> Zwembadenfabrikant breidt uit
> Studenten werken rond suiker
> Spontane staking bij Maïski Foods
> De Sint komt naar Aarschot
> Gezocht: cultuurvrijwilligers
> Gemeenteraad vergadert dan toch om 20u
> Lijst Dedecker: Gemeenteraadszitting is dure theatershow
> Win: tickets voor Everybody Dance Now
> Stroomonderbreking velt stadsdiensten
> Aarschottenaars bouwen weeshuis in Senegal
> Meerderheid wordt minderheid
> Soulfunkrock in De Knoet
> Gemeenteraad donderdag 23 oktober: agenda

Archieven per maand:
| maart 2009 | februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008 | september 2008 | augustus 2008 | juli 2008 | juni 2008 | mei 2008 | april 2008 | maart 2008 | februari 2008 | januari 2008 | december 2007 | november 2007

Aarschot blogt


  • Inge Bosschaerts blogt over Aarschot.

    Inge (°1984) is geboren en getogen Diestenaar. Sinds kort verlaat zij de heimat af en toe om ook in Aarschot de sfeer op te snuiven. Daarvan brengt zij op deze blog verslag uit, al doet zij voor leuke weetjes en nieuwtjes ook graag een beroep op u.

Zoeken

Nieuws uit aarschot

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!