Home  Regio  brugge  brugge blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Brugge?
Laat het hen weten:
Ilse of Tom
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zulllen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Reageer: mag er gekapt worden in het Lappersfortbos?

Het Brugse schepencollege behandelde vrijdag de bouwvergunningsaanvraag van de nv Fabricom voor het Lappersfortbos. De vergunning werd nog niet afgeleverd, maar de voorwaarden zijn wel al bepaald, wat betekent dat de bouwvergunning er binnenkort zal komen. Op drie hectare in het noorden van het Lappersfortbos zal het bedrijf zes loodsen en twee kantoorgebouwen inplanten.

Het Groene Gordelfront reageert ontzet op de plannen. Volgens Luc Vanneste van het GGF komen er zeker acties. Hij roept iedereen op om vreedzaam en geweldloos aanwezig te zijn wanneer er bomen omgehakt worden. Een nieuwe bezetting van het bos, zoals in 2001 en 2002, sluit de woorvoerder van het GGF niet uit. Eerst laat de groene beweging onderzoeken of ze tegen de bouwvergunning verzet zullen aantekenen bij de Raad van State. Het Lappersfortbos is 18 hectare groot. Daarvan is inmiddels al zo'n 15 hectare beschermd. De loodsen en kantoorgebouwen komen op een stuk van het bos dat ingekleurd staat als industriezone.

Hoe denk jij hierover? Moet het Groene Gordelfront de strijd opgeven of telt elke boom en moeten ze blijven actie voeren?

Reacties

Het gedeeltelijk dat gekapt wordt, hoort niet bij het Lapperfortbos. De bomen staan op industriegrond. De bomen zijn dus zonevreemd.

 frank op 28 juli 2008 om 13:29

IS BOSLIEFDE STERKER DAN BIJLEN ???

Er is nog een kleine opening hoop in de moeder der zonevreemde bossen.Daar zetten wij onze diplomatieke krachten graag op in. Onze strijd voor het integrale behoud van het Lappersfortbos begint van langs om meer op een gevecht tegen een schijnbaar-onoverwinnelijke draak te lijken. Een draak met vele koppen. Toch geven we de strijd niet op. Als GGF www.ggf.be blijven we die opening groter maken & geloven dat bosliefde in een vredesbos sterker is dan bijlen. Misschien kan de nieuwe tijd alsnog geboren worden? We roepen het schepencollege van Brugge op om niet over te gaan tot de aflevering en we roepen Suez-Fabricom Gti op om niet over te gaan tot de kap. Laat ons eerst speuren naar een lichtpuntje hoop binnen de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge. De duurzame grondenruil is veel beter. Dat kan in het Brugse maar ook ergens in Vlaanderen. Waarom niet ruilen met een stuk leegstand dat in bezit is van de overheden? Zo moet Brugge ook niet de hoodstad van de hypocrisie worden: want geen bussen in het Lappersfortbos, maar wel kantoren,loodsen en parkings is niet minder dan dat.

Volledige persbericht op www.ggf.be

Luc Vanneste & Peter Theunynck, Groene Gordel Front

Groene Gordel Front op 29 juli 2008 om 08:30

HERFST

Als het bos van het Lappersfort verdwijnt,
laten de bomen in Vlaanderen
hun bladeren tegelijk
vallen.

Bruges la morte

Als het bos van het Lappersfort weg is,
kan de industrie in Vlaanderen
weer opgelucht
ademen.

Flandre la morte

Wally de Doncker
Lappersfort Poets Society
on line via www.regiobrugge.be

Lappersfort Poets Society op 29 juli 2008 om 08:35

Het gedicht 'Herfst' zegt in weinig woorden wel heel veel over de mentaliteit in Vlaanderen. Het restje bossen dat nog overblijft moet blijven wijken voor de industrie. Misschien doet de strijd om het Lappersfort ons toch een beetje nadenken over de toekomst? Gaat Vlaanderen zijn schone lucht uit Wallonië importeren als het onafhankelijk wordt?
Brugse Lappersforters en dichters: blijf strijden voor onze bomen en onze lucht. Er is al genoeg fijn stof in het hoofd van sommige politici.

Frederik op 29 juli 2008 om 09:11

Schandelijk dat bomen, groen.... moeten wijken voor transport!
We hebben al zo weing groen rond Brugge...

 eddy op 29 juli 2008 om 09:13

Het Kapersnest (met jeugdschrijfster Noëlla Elpers)
onderschrijft volledig hogerstaand bericht van
BosRidders Luc Vanneste & Peter Theunynck.
Het zijn cynische, benepen tijden, moge het
gezond verstand (dat alles wik en weegt in de breedst mogelijke context maar opkomt voor bomen die zich niet kunnen verdedigen) toch zegevieren en men in extremis toch zuurstof zien in de constructieve voorstellen van het GGF.
Anders worden die kantoorhectaren voor immer de schandvlek van het groene belijd in Vlaanderen.
Peter Holvoet-Hanssen
The Lappesfort Poets Society

Peter Holvoet-Hanssen  op 29 juli 2008 om 09:31

Als syndicalist kan ik onmogelijk ongevoelig blijven voor het argument van de tewerkstelling: arbeider en boom vormen voor mij één front.
Dit wil zeggen dat arbeid geen zin heeft als je er ziek, zelfs doodziek van wordt.
De fundamentele vraag die we aan Fabricom en Bombardier moeten voorleggen is dan ook: wat doen jullie om tot een duurzame werkgelegenheid te komen in een gezonde omgeving?
En de betekenis van het woord 'burger-vader' is precies dat het Brugse stamhoofd erover zou moeten waken dat alle aspecten in overweging worden genomen: de mens staat centraal met al zijn noden en behoeften, ook als die mens niet noodzakelijk stemt op jouw partij.

 staf de wilde op 29 juli 2008 om 10:34

Staf, zie http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=24344 BBL : geen nood aan industriezone Lappersfort !

Als er enerzijds zoveel leegstand is en anderzijds elders zoveel industrieterrein bijkomt in de afbakening regionaalstedelijkgebied Brugge is kappen in een bestaand symboolbos echt wel ziekmakend. Ook geestelijk dodend ? Want kunnen we de politici eigenlijk nog wel vertrouwen ? Is er wel goede wil ?

[ Voorop ] Beleidsbabbel april 2008

Geen nood aan industriezone Lappersfort

Het Vlaams gewest en het stadsbestuur van Brugge kopen samen een deel van het Lappersfortbos aan. Het gaat om 9 ha parkgebied en 4 ha KMO-zone. De 3 ha bos ten noorden, die een bestemming hadden gekregen, blijven echter industriegebied en zullen gekapt worden. Tevens moeten bomen sneuvelen voor de aanleg van een nieuwe tweevaksbaan naast het Lapperfortbos. Niet echt goed nieuws dus voor hét symbooldossier van bedreigde bossen in Vlaanderen. Zeker als men weet dat in Brugge meer dan zestig bedrijfsgebouwen leeg staan. Is het dan echt noodzakelijk om drie hectaren bos te kappen voor een nieuwe bedrijvenzone?

Cijfers leegstand bedrijfsgebouwen Brugge op www.bblv.be

Luc Vanneste

Hanzestadcoalitie voor een duurzame en dierbare stad op 29 juli 2008 om 11:26

Ik lees hier "de bomen zijn dus zonevreemd". Ongeloofelijk hoe mensen zich kunnen vastklampen aan hokjes en cijfertjes. Misschien moeten we er eens meer bij stilstaan dat wij, mensen, stilaan niet zonevreemd zijn in de betonnen jungle genaamd Vlaanderen.
Als het bos nu eens goed ontsloten was, dan zou men nog kunnen overwegen om er industrie te vestigen, maar er moet blijkbaar eerst een extra weg komen. En wie vindt het een goed idee om tussen de 2 drukste punten van Brugge nog eens werkgelegenheid te creëeren voor honderden(???) mensen?
Wil men dan echt eerst een complete stilstand aan het station en aan Steenbrugge om een draagvlak te creëren voor nog ingrijpendere infrastructuurwerken? Cd&V is blijkbaar goed vertrouwd met de verrottingsstrategie.

De burgemeester zou er beter mee kappen!

Shane op 29 juli 2008 om 12:21

Als de Europese regering consequent blijft bij hun oordeel dat België te weinig bossen heeft en terug moet bebost worden, zijn verdere acties zeker geoorloofd. Bossen zijn niet alleen de longen van een stad, ze houden ook het grondwater in de bodem waar wij ons drinkwater van putten. Water waar we ooit een even hoge prijs als voor benzine zullen betalen.
Kdp.

 Karel De Pelsemaeker op 29 juli 2008 om 12:42

Ik ben volledig akkoord met al de opmerkingen van de personen die gereageerd hebben.
Het wordt almaar kleiner en de natuur moet wijken voor de overbevolking en de luxemaatschapij.
Men veranderd wetten naar gelang de omstandigheden en inderdaad men maakt geen gebruik van de al ingenomen ruimte

ALMEX  op 29 juli 2008 om 14:55

Eerst industrie jaaaarenlang zich laten ontplooien tot een WAARDEVOLLE bos... en nu zomaar kappen????

 Stefaantje op 29 juli 2008 om 21:56

Even aan herinneren dat de mensen al duizenden jaren bomen kappen voor brandhout, meubelen, bouwmateriaal... Iedereen ijvert hier voor het behoud van zijn eigen bos, maar ziet er geen enkel probleem in om zijn hout (of andere brandstof) elders te gaan halen...
Bovendien zijn het jonge, groeiende bomen die CO2 uit de lucht halen, niet oude bomen die staande sterven.

 Roland Rotsaert op 30 juli 2008 om 06:12

Roland, populieren bijvoorbeeld zijn stevige groeiers (ook na de gewone kapleeftijd) en blijven dus CO2 vastleggen in hout en takken + ondergronds. Ook de luchtzuiverende capaciteit van populieren is prima (veel captatie opname van bv. atmosferische stikstofpolluenten door bladeren en takken). Elke boom, jong of oud speelt een rol in de klimaatregeling en de CO2-opname & fijnstof-opname. Meer info op www.vbv.be/netwerk of www.inbo.be ( om maar te melden dat wij solidair strijden binnen een kader van natuur- en bosbeweging en het dus niet is eigen bos eerst )

We gebruiken allemaal hout, liefst met fsc-label uit duurzaam beheer. De vakterm voor wat gebeuren kan in Lappersfortbos noemt kaalkap.

Luc Vanneste www.ggf.be

Groene Gordel Front op 30 juli 2008 om 07:16

Roland, Vegetatie vormt een biologische filter tegen luchtpollutie: ze is in staat stofpartikels op te vangen en te absorberen in de bladeren en takken. De meest effectieve filterwerking treedt op wanneer de bomen zich dicht bij de bron van fijn stof bevinden, aangezien de filtercapaciteit van bomen groter is wanneer de stofconcentratie hoger is. Daarom hebben stadsbossen, parken, laanbomen en bomengordels rond industriegebieden en verkeersaders een zeer groot belang als biologische filter tegen fijn stof. We vermelden er hier graag bij dat bomen en struiken deze functie het hele jaar door vervullen: ook in de winter wordt er via takken en stam fijn stof gecapteerd en afgevoerd.

Enkele cijfers:

Een rij laanbomen kan leiden tot 25% reductie van de stofconcentratie (Khan & Abbasi, 2001).

Een groene gordel van 500 m breedte, ontwikkeld langs een petroleumraffinaderij in West-India, gaf aanleiding tot een reductie van de stofconcentratie met 37% (Rao et al., 2004).
De luchtkwaliteit verbetert met toenemende bosindex. In een bosgebied (100%) kan de luchtkwaliteit op korte termijn verbeteren met 13% voor PM10 (= fijn stof met diameter < 10 µm) (Nowak & Crane, 2000).

Een stadsboom kan een hoeveelheid NOx en fijn stof vastleggen gelijk aan de productie veroorzaakt door ca. 10.000 autokilometers (Alterra 2006).

Bestaande bossen bepalen mee de luchtproblematiek als primaire en belangrijke producent van schone lucht. Indien we het fijn stof willen beschouwen als het zeer urgente probleem dat het is, dan moet hiervoor orde op zaken gesteld worden. Recent Nederlands onderzoek maakt de treffende vergelijking met de pestepidemie in de 19de eeuw: toen werden grootschalige rioleringswerken aangevat om de sanitaire toestand van de woonkernen te verbeteren. In dit tijdperk van luchtvervuiling, met als consequentie een onaanvaardbaar hoge kost voor de volksgezondheid ( kom op tegen kanker ), is het hoog tijd om bos en groen in en rondom de bebouwde kom hoog op de maatschappelijke agenda te blijven zetten.
Bos en groenvoorzieningen en een versnelde realisatie van (stads)bossen zijn niet naar dé oplossing van het luchtvervuilingsprobleem, maar wel een belangrijk én kostenefficiënt onderdeel ervan. Het feit dat meer bos en groen in en rondom de stad de zelfreinigende werking van je directe leefomgeving aanzienlijk verhoogt is toch een punt dat pleit voor bosbehoud ?

Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society

Lappersfort Poets Society op 30 juli 2008 om 07:30

Ik wacht met spanning tot iemand het idee oppert om het Lappersfortbos (of de bomen langs de afleidingsvaarten...) te gaan exploiteren volgens de principes van het 'fsc-label uit duurzaam beheer'. Wedden dat het ook niet zal mogen?
Duurzaam is goed, zolang het maar aan de andere kant van de wereld gebeurt en wij er geen last van hebben...

 Roland Rotsaert op 30 juli 2008 om 08:15

Bosbehoud en bosuitbreiding in Vlaanderen: Dweilen met de kraan open

Gelezen in de pers deze week: met de behandeling van de bouwvergunningsaanvraag door het Brugse schepencollege is vorige week een nieuwe stap gezet in de saga van het Lappersfort. Binnenkort zou de bouwvergunning dan ook effectief afgeleverd worden. Over een deel van het Lappersfortbos lijkt op korte termijn dus nu toch echt het doek te vallen om plaats te maken voor loodsen, parkeerplaatsen en kantoorgebouwen…

De Vereniging voor Bos in Vlaanderen betreurt deze ontwikkeling ten zeerste, maar wijst er bovendien ook op dat het Lappersfort slechts het topje van de ijsberg is: nog steeds is 10.000 ha bos bedreigd in Vlaanderen … Vlaanderen heeft niet alleen veel te weinig bossen (na Ierland en Nederland is Vlaanderen nog steeds de bosarmste regio van West-Europa), de bestaande bossen worden ook nog eens bedreigd. Arm bosarm Vlaanderen… En de inspanningen om aan bosuitbreiding te doen worden grotendeels teniet gedaan door de vele ontbossingen her en der in Vlaanderen. Dweilen met de kraan open…

Met de recente aankoop van het Lappersfortbos door de Vlaamse Overheid en door de stad Brugge werd het behoud van een deel van dit gebied verzekerd, waaronder de groene bestemming alsook de k.m.o.-zone. Er is echter een belangrijke ‘maar’: het ‘industriële’ Lappersfortbos – goed voor 3,5 hectare oftewel ongeveer 7 voetbalvelden - zal gekapt worden, om plaats te maken voor bedrijfsgebouwen. Is de nood aan nieuwe bedrijventerreinen in Brugge dan echt zo hoog dat hiervoor bos dient te wijken? Momenteel staan er in Brugge nochtans meer dan 60 leegstaande of verwaarloosde bedrijfsgebouwen; sta ons dus toe om de absolute noodzaak aan ontbossing voor nieuwe bedrijfsgebouwen in het Lappersfort te durven betwijfelen.

Het Lappersfortbos staat terecht symbool voor de ongeveer 10.000 hectare Vlaamse bossen die ingekleurd zijn als zgn. ‘harde gewestplanbestemmingen’: industriegebied, woongebied, recreatiegebied. Deze 10.000 hectare kunnen met een simpele stedenbouwkundige vergunning worden gekapt, en dat gebeurt – gemakkelijkheidshalve - maar al te vaak. We kunnen dus stellen dat 10.000 hectare bos rechtstreeks wordt bedreigd, wat ruw geschat goed is voor zo een 4 miljoen bomen. Internationaal wordt bosbehoud als één van de pijlers van het nieuwe klimaatbeleid naar voren geschoven – bomen slaan immers heel wat koolstofdioxide op en bossen houden die ook vast - maar in Vlaanderen zijn we hiertoe blijkbaar niet in staat… Nochtans stelt het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) dat men “de versnippering van de bestaande bossen moet tegengaan” en “alle bestaande bossen moet beschermen en bosuitbreiding realiseren”.

De praktijk is het toch wel even anders. Cijfers uit het Natuurrapport 2005 bewijzen duidelijk dat de inspanningen voor bosuitbreiding – gemiddeld 309 ha/jaar in de twaalf jaar van 1994 tot en met 2005, wat overigens nog veel te weinig was om de doelstelling van 10.000 hectare van het RSV te halen, maar soit … – bijna integraal teniet werden gedaan door de vergunde ontbossingen. De netto bosuitbreiding, de jaarlijkse bosuitbreiding min de jaarlijkse ontbossing dus, bedroeg in die jaren immers slechts 72 ha/jaar. Jaarlijks 309 hectare bebossen om er tegelijkertijd 237 te ontbossen: dweilen met de kraan open heet dat toch? Bovendien constateren we vandaag op het terrein dat de bosuitbreiding stagneert: bosuitbreiding door overheden, maar ook door privé-personen en –organisaties is de laatste jaren fel teruggelopen… De redenen zijn al jaren bekend. Er is onder meer dringend nood aan een versoepeling van de procedure voor de vergunning van de bebossing van gronden, zowel door overheden als door privé-personen. Vandaag is het immers zeer courant dat de ene Vlaamse overheid de andere Vlaamse overheid belet om de doelstellingen van de Vlaamse Regering waar te maken… Begrijpe wie begrijpe kan.

Wordt het dan ook niet stilaan tijd dat ook de Minister van Ruimtelijke Ordening het probleem van de zonevreemde bossen onderkent en er oplossingen voor uitwerkt? Zijn Ruimtelijk Structuurplan moet toch ergens voor staan? Vorig jaar is duurzame ontwikkeling een grondwettelijk beginsel geworden: kunnen we de duurzame ontwikkeling van ons landschap, en de rol van ruimte voor bos en natuur daarin, misschien even opnieuw op de agenda zetten? Er rest nog steeds een kleine glimmer hoop voor het behoud van het volledige Lappersfortbos, zolang de bouwvergunning niet is afgeleverd, zolang de bomen niet gekapt zijn. Beste politici: in een Vlaanderen met heel wat onbenutte bedrijfsgebouwen en -terreinen moet er toch echt wel iets beters te verzinnen zijn dan de nodeloze kap van Vlaanderens meest besproken bos?

Bert De Somviele
Directeur Vereniging voor Bos in Vlaanderen
www.vbv.be


Vereniging voor Bos in Vlaanderen op 30 juli 2008 om 12:55

Ik ben op mijn wenken bediend!

Duurzaam bosbeheer ver weg in Indonesië, Brazilië, Finland... waar controle moeilijk is en vanwaar het hout met de nodige energie naar hier moet getranspeerd worden: iedereen voor.

Duurzaam bosbeheer in eigen streek, dit wil zeggen het hier gegroeide hout hier nuttig gebruiken: geen sprake van. Of zie ik iets over het hoofd?

 Roland Rotsaert op 30 juli 2008 om 13:52

Roland, het gaat hier over 7 voetbalvelden weg kappen en weg doen om er industrie en beton neer te poten. Kaalkap. Terwijl er al veel te veel leegstand is.

OOk in onze stadsbossen wordt gekapt voor duurzaam beheer, uiteraard kan je dat hout dan voor de lokale markt gebruiken. Maar het bos is daardoor niet weg .

OOk de tropische bossen liggen ons nauw aan het hart. VBV heeft daar een werkgroep rond. Al je vragen kunnen daar een antwoord vinden op www.vbv.be. Zie het zo: opkomen voor bosbehoud in de tropen en bij ons. Beide horen samen. En dienen duurzaam beheerd !!

Kijk ook eens op www.weekvanhetbos.be

Luc

Groene Gordel Front op 30 juli 2008 om 14:18

Wij leven in een van de dichtstbevolkte en meest ontboste streken van Europa en misschien van de hele wereld. Hier nog bossen kappen, is letterlijk en figuurlijk de mensen op de adem trappen. Bekijk de cijfers van de mensen die aan kanker sterven, van de mensen met hart- en vaatziekten, van mensen die aan astma of allergie lijden. Ze zijn schrikwekkend hoog. Is dat niet het signaal dat we heel krachtdadig moeten optreden, als het om bosbehoud gaat? Hoe ver moeten we het laten komen voor het bij iedereen doordringt dat het zo niet verder kan?

Machteld Hardy

 Machteld Hardy op 30 juli 2008 om 15:06

Gemeentebestuur kijk nu eens om je heen in en rond Brugge. Leg de gewone burger nu eens uit waarom er loodsen gebouwd moeten worden op uitgerekend een stukje bos IN de stad?
Heeft u visie?
Heeft u er wel over nagedacht?
Bent u er wel eens geweest?
Kent u uw stad?
Ziet u het zelfde als ik?
Vraagt u zich dan ook af wat gebeurt hier eigenlijk?
Is dit nu verantwoord besturen?
U mag mij best antwoorden

fritsvandermade@hotmail.com

 frits van der Made op 30 juli 2008 om 22:30

Triestig dat er een stuk bos moet wijken enkel en alleen voor de show. Als het grootste deel van het bos nu reeds beschermd is waarom moet er dan nog een stuk industrie worden? Als statement? En welke boodschap mag daar dan wel achter steken?

clara  op 31 juli 2008 om 10:40

Eigenlijk is dit een intriest verhaal. Ik was laatst in de omgeving van de vroegere Brugse Onttinningsfabriek aan de vaart. Vele hactares leegstaande industriezone. Overal in Brugge vind je dergelijke leegstand. Bovendien zijn de mogelijkheden op heel wat industriezones in Brugge bijlange nog niet uitgeput. Maar niets van dit alles doet het Brugse college nadenken.
Een gezonde ruimtelijke ordening springt zeer zuinig om met de ons nog resterende ruimte. "Inbreiding" is het codewoord voor woongebieden. Waarom kan dit codewoord ook niet worden gebruikt voor de industrie? Renovatie van verlaten industriegebouwen, herschikken van leegstaande fabriekspanden in kleinere entiteiten zodat kleine KMO's opnieuw kansen krijgen. Wat kantoorgebouwen betreft, geen gebrek in Brugge. Als we de plannen aan het station bekijken of de (zeer nefaste) plannen in het Chartreusegebied (St.-Michiels - Loppem), dan is er voor de komende 10-tallen jaren geen nood meer aan nieuwe kantoorgebouwen.
Kortom, dit kleine stukje Lappersfort is geen noodzakelijke uitbreiding voor de Brugse industrie. Het betreft hier niets meer dan een economisch/financieel immobiliënproject van de eigenaar. Blijkbaar steunt het Brugse schepencollege deze visie en is een hedendaagse beleid van een gezonde ruimtelijke ordening hier "niet nodig".
Dit is een intriest verhaal!

Ivan op 31 juli 2008 om 11:52

Als we proberen een klein bosje in onze omgeving te redden dan gaan we (betweters) het over een tropish regenwoud hebben waar we niets voor zouden doen.
Proberen we iets aan de kaalkap van het torpisch regenwoud te doen dan wordt ons verweten dat we niet eens onze eigen bossen kunnen redden...
Steek dus je kop maar in het zand, dat is het beste want, t'loopt al aardig uit de hand.

 Peter Mahieu op 31 juli 2008 om 14:58

Het is ongehoord om brutaalweg bossen te laten verdwijnen nu men actueel heel goed weet dat ze een noodzakelijk deel van ons leven op onze aarde zijn .Stadsbossen e.a. zijn van levensbelang.De hele industriele wereld dient zich te ontwikkelen volgens duurzame ecologisch evenwichtige principes.Wetten zijn slechts dan goed als ze de gezondheid van mensen niet in het gedrang brengen.

Ingrid

 Ingrid op 31 juli 2008 om 22:43

Laat een reactie achter


Brugge blogt


  • Tom Le Bacq en Ilse Snick bloggen over Brugge.

    Tom Le Bacq is een 26-jarige journalist die woont in Blankenberge en schrijft over Brugge. Hij is verslaafd aan voetbal en Teletekst en droomt, tussen alle deadlines door, van verre reizen naar exotische landen.

    Ilse Snick (33 jaar) werkt als journalist sinds 1996. Samen met John en kinderen Mare (7) en Luka (5) woont Ilse in Varsenare. Haar vrije tijd brengt ze het liefst door met man en kids, in het gezelschap van familie en vrienden of alleen met een goed boek.

Zoeken

Nieuws uit brugge

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!