Home  Regio  destelbergen  destelbergen blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's uit Destelbergen?
Laat het weten aan: Ann
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Roger Lybeer is 25 jaar gemeenteraadslid

Roger Roger Lybeer (op de foto rechts in rode t-shirt tijdens de werken aan de Trage Wegel in september 2008) vierde onlangs zijn 25e jaar als gemeenteraadslid. Hij begon als raadslid voor AGALEV, maakte daarna deel uit van de gemeenschappelijke fractie van Sp.a en Groen! en in 2006 ging die onder de naam SamenAnders in kartel naar de verkiezingen.

Lybeer vierde onlangs dus zijn zilveren jubileum en blikt  in een gesprek met Peter Neelen terug op 25 jaar politiek. In onderstaande kan u het volledige artikel terugvinden:

Je zetelt in de gemeenteraad sinds 1983. Herinner je je nog hoe het allemaal is begonnen?

In die tijd was Destelbergen een gemeente met een absolute CVP meerderheid. Ons kende ons, en er was nauwelijks progressieve oppositie. Naar aanleiding van de verkiezingen in oktober 1982 heb ik samen met een aantal mensen in juni 1982 een lokale afdeling opgericht van AGALEV. We waren maar met een handvol… Ik herinner me dat er maar 5 mensen op de lijst stonde, maar iedereen was enthousiast, we wilden dingen veranderen, en we geloofden dat wij daar iets aan konden bijdragen.

Hoe ben je terecht gekomen bij AGALEV? Wat sprak je daar zo in aan dat je beslist hebt een lokale afdeling uit te bouwen?

AGALEV was toen een “linkse” partij, maar zij vulden dat ideaal op een heel andere manier in dan traditioneel links. Ze introduceerden een aantal heel nieuwe concepten. De drie centrale thema’s waren basisdemocratie, solidariteit en vooral ecologie, toen een heel nieuw thema in de politiek. ‘De Aarde bewaren’ was één van de eerste slogans.

Hoe heb je die centrale thema’s concreet kunnen vertalen naar de lokale politiek?

Basisdemocratie hebben we vanaf het begin vertaalt naar een eis om inspraak. De vroegere absolute meerderheden lieten daar totaal geen ruimte voor. Er werd niemand iets gevraagd. Alle beslissingen werden genomen door een kleine kliek van mensen. Ecologie was een heel nieuw thema. Milieubewustzijn was iets dat nauwelijks bestond. Net als in veel andere gemeenten stond AGALEV hier mee aan de wieg van het groene bewustzijn en hadden we een nauwe samenwerking met de groencomités. Solidariteit tenslotte is gaandeweg een steeds belangrijker thema geworden. Vanuit AGALEV hebben we de oprichting van het lokale 11.11.11-comité gestimuleerd. Door onze initiatieven voor een lokaal Noord-Zuid beleid waren we één van de eerste gemeenten in Vlaanderen die een visie hadden op de ontwikkelingswerking.

Lees verder

Bijdrage brandweer schommelt sterk

Regiobutton_gr_gemeenteraad
Op de jongste gemeenteraad werden de bedragen bekendgemaakt die de gemeente moet bijdragen aan de brandweerdienst van Gent. Voor 2005 bedroeg de bijdrage 324.423 euro en voor 2006: 447.103 euro. De burgemeester gaf toe dat dit bedrag jaarlijks soms sterk schommelt. Een analyse van de bijdragen zal meer duidelijkheid brengen over het waarom van deze schommelingen.

2009 volgens uw burgemeester

Vandaag kan u in de krant lezen wat de plannen zijn in 2009 voor uw gemeente. We stelden aan de burgemeester twee vragen:

 1. Welk(e) project(en) wil u zeker realiseren dit jaar?
 2. Welke situatie uit 2008 mag zich niét meer herhalen?

U leest er alles over in De Gentenaar. Heeft u ook een mening welke de prioriteiten zijn voor uw gemeente, wil u nog iets kwijt over 2008, klik dan op reageer!

Verdeling subsidies ontwikkelingssamenwerking

Regiobutton_gr_gemeenteraad

Op de jongste gemeenteraad rees er onduidelijkheid over de verdeling van de subsidies voor ontwikkelingssamenwerking in 2008. Op de gemeenteraad van 23 oktober 2008 keurde men het subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking goed en op basis van dit reglement verdeelde men de subsidies in de commissie ontwikkelingssamenwerking, maar blijkbaar verliep het één en ander niet zonder problemen.

In totaal wordt een pot van 53.350 euro verdeeld. De verdeling ziet er als volgt uit:

 1. Plan International: 1.200 euro
 2. 11.11.11.-comité: 150 euro
 3. Oxfam Wereldwinkel: 150 euro
 4. Projectsubsidie voor Oxfam Wereldwinkel n.a.v. hun 10-jarig bestaan en de feestelijkheden daarrond: 1.500 euro
 5. NCOS 11-11-11-actie: 4.129 euro

Het overige bedrag, 46.221 euro, zou vervolgens verdeeld worden over 12 dossiers die werden ingediend en goedgekeurd op de commissie Ontwikkelingssamenwerking. Elk ontving dan 3.851,75 euro, maar rond een aantal projecten/dossiers rees op de gemeenteraad dus onduidelijkheid.

'Rond drie projecten was er discussie in de Commissie', zei raadslid Roger Lybeer (SamenAnders). 'Het ging om FOS, Memisa en het Steunfonds Rako vzw.'

Schepen van Ontwikkelingssamenwerking Rose Leirens (Open VLD) bevestigde dat: 'Het klopt dat er onduidelijkheid was: over drie projecten was er nog niet voldoende info tijdens de vergadering van de Commissie en we hadden kunnen oordelen dat zij hun subsidie niet zouden krijgen, maar we wilden een zekere soepelheid hanteren en daarom hebben we bijkomende info gevraagd, vandaar de verwarring.'

Op de gemeenteraad lag voor dat FOS, Memisa en het Steunfonds Rako vzw een subsidie zouden krijgen, maar uiteindelijk viel uit de bus, na heel wat over en weer gediscussieer, dat het Steunfonds Rako vzw dan toch geen subsidie verkrijgt.

FOS, Memisa, CDI Bwamanda, Bevrijde Wereld vzw, Fundacion Patricia Cleays, Trias vzw, Rode Kruis Vlaanderen, Vredeseilanden vzw, Broederlijk Delen vzw, Werkgroep Pasparou en Wereldsolidariteit krijgen nu elk 4.201,91 euro.

Kerkwegel wordt Kerkhofwegel

Regiobutton_gr_gemeenteraad

In Destelbergen bestaan er twee openbare wegen met de benaming 'Kerkwegel', daarom was het noodzakelijk om de benaming bij één wegel te wijzigen. In de Kerkwegel in Destelbergen zijn er geen woningen aanwezig en sluit de wegel aan bij de gemeentelijke begraafplaats. Omwille van die redenen besliste de gemeenteraad om daar de naam te wijzigen in 'Kerkhofwegel'.

VB dient klacht in bij de provinciegouverneur

Gemeenteraadslid Goubert (VB) is al een tijdje verbolgen over het beleid van het gemeentebestuur inzake de bevlagging van openbare gebouwen. 'Het gemeentebestuur van Destelbergen weigert om op de officiële feestdagen de bevlagging van alle openbare gebouwen van de gemeente te laten gebeuren zoals decretaal is bepaald', zegt Goubert.

'Op onze vraag, tijdens de gemeenteraadszitting van 22 november 2007, om de terzake geldende decreten toe te passen en onder meer op 11 juli de leeuwenvlag uit te hangen antwoordde burgemeester De Pauw (VLD) dat hij deze verplichting enkel voor hoofdgebouwen van openbare gebouwen hanteert.'

Omdat er op 11 juli 2008 opnieuw geen leeuwenvlag hing aan een aantal openbare gebouwen van de gemeente vroeg Goubert tijdens de gemeenteraadszitting van 23 oktober 2008 naar de reden waarom deze vlaggen ontbraken.

Hierop antwoordde de burgemeester dat de uitleg reeds eerder werd gegeven. 'Omdat beleefde vragen niet hielpen diende de Vlaams Belang-fractie daarom op 22 december 2008 een klacht in bij de provinciegouverneur met de vraag om het gemeentebestuur van Destelbergen te verplichten om de terzake geldende decreten en omzendbrieven toe te passen', zegt Goubert.

BOMA vraagt schorsing gemeenteraadsbesluit aan bij gouverneur

Eerder kon u in de krant lezen over de BOMA-groep (Bewust Omgaan Met Afval). Ze voerden op 15 november aan het containerpark actie tegen het nieuwe containerparkreglement dat op 20 november ter goedkeuring voorlag op de gemeenteraad.

Hoewel BOMA aanwezig was op die gemeenteraad en vooraf pamfletten uitdeelde, keurde men het nieuwe reglement, ondanks hun protest, goed.

Na afloop zat de groep in zak en as. 'In tussentijd hebben we ons vermand', zegt Noël Teirlynck 'en hebben we de schorsing van het gemeenteraadsbesluit gevraagd bij de gouverneur. Dat aangetekend bezwaarschrift vertrok op maandag 15 december. 'We baseren ons op de schending van het gelijkheidsbeginsel en hopen ons gelijk te krijgen.'

Agenda gemeenteraad 18 december

Donderdag 18 december gaat de gemeenteraad door in de raadszaal van het gemeentehuis. Op de agenda:

- Vaststelling voorlopige kredieten januari 2009.
- Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 2009-2012.
- Belasting op de afgifte van administratieve stukken - Wijziging.
- Belasting op de ontgravingen begraafplaatsen - Aanvulling.
- Toekenning toelagen ontwikkelingssamenwerking 2008.
- Presentiegelden gemeenteraadsleden - Wijziging.
- Herziening straatbenaming Kerkwegel (Destelbergen) - Voorlopige vaststelling als Kerkhofwegel.
- Gemeentelijk Basisonderwijs - Convenant korte vervangingen.
- Gemeentelijk Basisonderwijs - Vaststelling functiebeschrijvingen.
- Vaststelling personeelsformatie en organogram.
- Rechtspositieregeling gemeentepersoneel.
- Eindejaarstoelage 2008 - Wijziging principebeslissing.
- Sportbeleidsplan 2008-2013 - Aanvulling impulssubsidie jeugdsport.
- Subsidiereglement stimulering schooldeelnames aan gemeentelijke sportactiviteiten.
- Deelopdrachten raamcontract: Aanleggen voetpaden Burg. Libbrechtstraat/A. De Grootestraat (2de fase) - Vaststelling voorwaarden.
- Deelopdrachten raamcontract: KWS-verharding Kruisdreef - Vaststelling gewijzigde voorwaarden

Actievoerders voeren actie tegen dichtslibben Bovenschelde

Schelde

Zaterdag voerden enkele politici en vrijwilligers op de grens van Destelbergen en Gent (hoek Paul De Rijckstraat en Scheldekant) een ludieke actie om de aandacht te vestigen op het dichtslibben van de Bovenschelde.

Al jaren is dit een stokpaardje van schepen Georges Heerman, maar er viel nog altijd geen oplossing uit de bus.

Tijdens de actie was er veel belangstelling voor het initiatief, want maar liefst 253 autobestuurders stopten en toonden interesse.

De actie diende om de aandacht te vestigen op dit probleem dat al jaren aansleept. Vrijdag 12 december is er immers voor het eerst in jaren weer overleg tussen de verschillende betrokken partijen (politici uit Gent, Melle, Destelbergen en van de provincie). Door deze actie wilde men druk zetten en kenbaar maken dat ook de bevolking met dit probleem bezig is.

Schepen Georges Heerman schreef een gedicht dat tijdens de actie te lezen was. Wij geven het u graag even mee:

Bovenschelde, zo word je hier genoemd
vroeger bevaarbaar … nu tot een langgerekt slibveld verdoemd
Af en toe krijg je het water nog eens in je buik bij vloed
bij eb je bekijken … tot in je schoenen zakt de moed.
Wandelend op je begroeide dijken ... zonsondergang … een prachtig tafereel
zittend op een bankje ... je bekijken … ons bekoren doe je altijd evenveel.
In de verte … de Gentse torens, trots van het verleden
zij zagen vroeger hoe schepen tot in de stad over je gladde spiegel gleden.
Nu word je als rivier niet meer gerespecteerd
waarom een oplossing zoeken? ... men heeft je de rug toegekeerd.
Enkel moedige watervogels ploeteren in je slib, iets vinden om te eten kunnen ze vergeten
maar enkel als de vuile, smerige specie is verdwenen is er overvloed voor hen … zeker weten.
Laat ons liever vandaag dan morgen je ontdoen van de vieze grijze brij
je opnieuw herwaarderen … met steun van iedereen keren we het tij.
Ik hoop dat het spreekwoord “Verbum sat sapienti” iedereen verstaat
en het in daden zal omzetten en het niet bij woorden laat.

Ontwerp provinciaal beleidskader windturbines

De provincieraad van Oost-Vlaanderen legde op 15 oktober het ontwerp van provinciaal beleidskader voor windturbines vast. Dit ontwerp geeft de potentiële inplantingslocaties weer voor de inplanting van windturbines in Oost-Vlaanderen.

Windturbine

Let op, er zijn helemaal geen windturbines gepland in de gemeente, de provincie heeft enkel een beleidsnota met plan opgesteld en dat beleidsplan gaat in openbaar onderzoek en daar mag u ook uw zegje over doen.

De windmolens zijn vooral gepland rond stedelijke gebieden, bedrijventerreinen en grootschalige waterwegen, spoor- en autowegen. Zo kleurt de kaart van Oost-Vlaanderen vooral blauw - wat gelijkstaat aan windmolens toegestaan - rondom E40 en E17, het kanaal Gent-Terneuzen en de Gentse haven, Oudenaarde, Ronse, Zottegem en Geraardsbergen in het zuiden van de provincie en Eeklo en Maldegem in het noorden.

Bij de inplanting werd onder andere rekening gehouden met ruimtelijke en landschappelijke eisen en met de vogeltrekroutes. Natuur-, woon- en stiltegebieden en landschappelijk waardevolle gebieden blijven gevrijwaard. Dat is onder meer het geval voor de bosgordel van Maldegem tot Stekene, het krekengebied, de valleien van Schelde, Leie, Durme en Dender en de toppen van de Vlaamse Ardennen.

Milieuaspecten zoals geluidshinder en slagschaduw worden op een meer gedetailleerd niveau, namelijk bij de opmaak van het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) en/of de vergunningsaanvraag, grondig onderzocht.

Het ontwerp gaat van 3 december 2008 tot 2 maart 2008 in openbaar onderzoek. Iedere burger, vereniging of overheid kan dan zijn advies of bezwaar aangeven. Verder zijn er infoavonden gepland op de volgende data:

- 8 december in het stadhuis van St-Niklaas, Grote Markt 1
- 16 december in de Ridderzaal van het kasteel van Egmont Heldenlaan 92 in Zottegem
- 18 december in zaal De Schelde, PAC, Woodrow Wilsonplein 1 in Gent.

De infoavonden starten telkens om 20 uur en eindigen om 22 uur. Iedereen is van harte welkom. Meer informatie kan je terugvinden via www.oost-vlaanderen.be/windenergie, alsook een plannetje met mogelijke zones in Oost-Vlaanderen. Wij surften al even naar het plan en verwittigen u nu al dat u best een vergrootglas neemt om alles te ontcijferen.

Oudere berichten:
> In 'Ter Ramen' eet je voortaan bij Pieter en Caroline
> Pius X verjaagt de energriezels
> Oogst zelf je groenten op het Wijveld
> Put in de Reinaertweg is bijna dicht
> Dagbeeld: de nieuwe huisstijl, nu ook in uw straat
> Vrouw gecarjackt aan het shoppingcenter in Gent
> Haal je gratis drinkwaterkaraf af!
> Resultaten verkeerscontrole
> Kinderdagverblijf 'De Steijgertjes' opent binnenkort zijn deuren
> The Winnetous supporteren voor AA Gent
> Opening nieuw dienstencentrum is een succes
> Auto rijdt bromfietser aan
> Brand op lijnbus
> Kijk al even binnen in het nieuwe dienstencentrum
> Raad van State schorst vergunning villabouwproject in Melkwegel
> Roger Lybeer is 25 jaar gemeenteraadslid
> Chiro organiseert azaleaslag
> Mini Euromillionsclub wint 45.000 euro
> Slechte wegen in Destelbergen
> Ch@m organiseert Ierse zangavond

Archieven per maand:
| maart 2009 | februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008 | september 2008 | augustus 2008 | juli 2008 | juni 2008 | mei 2008 | april 2008 | maart 2008

Destelbergen Blogt • Ann Braeckman blogt over Destelbergen.

  Ann (°1981) is verbonden aan Het Nieuwsblad/De Gentenaar als freelancer voor de gemeente Destelbergen en omstreken. Ze woonde 23 jaar in Beervelde, profiteert nu nog even van het wilde leven in Gent, maar droomt van een oude dag in haar hometown. Ze koerst er soms op los, houdt van lekker en veel eten en heeft een hekel aan mannen met sokken in sandalen, tenzij ze Daan of Tom Boonen heten....dan mag en kan alles!

Zoeken

Nieuws uit destelbergen

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

 • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!