Home  Regio  leuven  leuven blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Leuven?
Laat het weten aan: Stef of Kristien of An
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Tegen 100 km/uur naar Brussel?

Brusselse_ringProvinciegouverneur Lodewijk De Witte stelt voor om voortaan op de Brusselse Ring en de zogenaamde aanvoerwegen, zoals de E314 en de E40, een snelheidsbeperking van 100 km/uurin te voeren. Dat zijn er twintig minder dan nu het geval is. Mogelijk start de beperking vanaf Aarschot en Haasrode, waar de ochtendfiles doorgaans starten. Volgens de gouverneur is een snelheidsbeperking goed voor de uitstoot van minder fijn stof, voor minder ongevallen - want het is minder warrig op de baan - en voor de doorstroming. In de krant kan u al wat reacties lezen, maar die bleven maar binnenstromen. Hier een overzicht:

Vlaams Parlementslid Joris Vandenbroucke (ooit nog Leuvense gemeenteraadslid SP.A):
Vandenbroucke stelt dat er geen reden is om een ander snelheidsregime te hanteren op de Brusselse Ring dan op de Antwerpse Ring, waar nu al een beperking van 100 km per uur geldt. 'Ook de Brusselse ring telt erg veel op- en afritten, kent veel weefbewegingen, een mix van transit- en bestemmingsverkeer en ziet het aantal vrachtwagens toenemen', zegt hij. De SP.A-fractie in het Vlaams Parlement gaat een resolutievoorstel indienen waarin gevraagd wordt de snelheid op de Brusselse ring te verlagen tot 100 km per uur.

Federaal staatssecretaris van Mobiliteit Etienne Schouppe (CD&V) pleitte eerder al voor een verlaging van de maximumsnelheid op autosnelwegen tot 110 km per uur bij regenweer. Schouppe is overigens ook van mening dat de minimum- en maximumsnelheid op de snelweg het best zo dicht mogelijk bij elkaar ligt, omdat de capaciteit van de snelweg zo beter benut kan worden.

Automobilistenvereniging Touring:
Voor  Touring is een snelheidsbeperking van 100 km/u opleggen op de grote Brusselse ring, zonder een doordachte aanpak en degelijk verkeersmanagement, 'de zoveelste losse flodder'. Volgens Touring is de meest efficiënte maatregel die vandaag genomen kan worden, werk maken van een premie voor roetfilters voor nieuwe en bestaande wagens. 'Onder meer Nederland, Duitsland en Oostenrijk hebben premies voorzien en ervaren vandaag al de milieuwinst terwijl hun wagenpark jaar na jaar verder schoner wordt. Ze hadden er de politieke wil om, samen met hun burgers, de oplossing voor het probleem van fijn stof te versnellen', aldus Touring. Concreet wat de Brusselse Ring betreft, kan een snelheidsverlaging volgens Touring een pluspunt zijn, 'maar dit kan enkel efficiënt zijn indien het kadert binnen een kwalitatief verkeersmanagement waarbij de verkeersstromen continu gemeten worden en de snelheid wordt aangepast a rato van het aantal voertuigen op een traject'. Touring wijst erop dat er dan een non-stop evaluatie gebeurt en een aanpassing van de snelheid wordt gecommuniceerd via portieken boven de weg. 'Op die manier kan een optimale doorstroming worden bewerkstelligd. Indien het systeem aangeeft dat bijvoorbeeld 90 km/uur - en dus zelfs geen 100 km - de ideale snelheid is voor een vlotte doorstroming', dan heeft Touring daar geen probleem mee.

Vlaams parlementslid Eloi Glorieux (Groen!) en Provincieraadslid Luc Debraekeleer (Groen!):
Groen! steunt volmondig het voorstel van Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte om op de Brusselse ring overdag een snelheidsbeperking in te voeren van 100 km/uur. 'Deze maatregel is niet alleen goed voor de verkeersdoorstroming, het milieu, maar ook voor de veiligheid', aldus Eloi Glorieux die in het Vlaams Parlement een resolutievoorstel in die zin wil indienen. Naast deze snelheidsbeperking wil Groen! ook een inhaalverbod voor vrachtwagens. Door de snelheidsverschillen tussen voertuigen te verkleinen en het veranderen van baanvak door vrachtwagens te beperken kan de bestaande capaciteit van de Brusselse ring geoptimaliseerd worden en zijn bijgevolg 'de megalomane plannen' om extra rijstroken toe te voegen niet nodig.

Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevists (CD&V):
Crevits heeft zeer recent, naar aanleiding van de vraag van de gouverneur van Vlaams-Brabant, het Agentschap Wegen en Verkeer de opdracht gegeven om de wenselijkheid van een permanente snelheidsbeperking op de grote Brusselse ring te onderzoeken. Daarnaast wijst minister Crevits erop dat er een samen met het Brussels Gewest een studie is gemaakt over de 'dynamische aansturing' van het verkeer op de Brusselse ring en de grote invalswegen naar Brussel. 'Op basis daarvan zijn er nu afspraken gemaakt met Brussel over de uitwisseling en coördinatie van informatie over ongevallen, over het aantal voertuigen dat er rijdt, de snelheid waarop gereden wordt en het type voertuigen', aldus de minister. Het plaatsen van de dynamische verkeersborden hangt volgens de minister af van de toekomst van de optimalisatie van de Brusselse ring. In afwachting van een beslissing wordt nu de wenselijkheid van een permanente snelheidsbeperking onderzocht.

Vlaams mobiliteitsminister Kathleen Van Brempt (SP.A):
Van Brempt schaart zich volledig achter het voorstel van de gouverneur. 'Ik heb het altijd al bizar gevonden dat de snelheidsbeperking van toepassing is op de Antwerpse ring, maar dat dat in Brussel niet het geval is', aldus Van Brempt. De maatregel zal volgens de minister, die erop wijst dat ze strikt genomen niet bevoegd is voor het al dan niet invoeren ervan, bijdragen tot een betere veiligheid en een betere doorstroom van het verkeer. Van Brempt benadrukt dat ze het binnen de Vlaamse regering al heeft aangekaart. In het kader van het smogalarm en de daarbij behorende maximumsnelheid van 90 km/uur op bepaalde snelwegen en ringwegen, vindt de minister de polemiek er rond 'heel erg'. Ze geeft wel toe dat het geen structurele maatregel is en dat is het voorstel voor een snelheidsbeperking van 100 km/uur op de grote Brusselse ring wel. De minister is zelfs voorstander van een snelheidsverlaging op alle belangrijke ringwegen, wegens de grote hoeveelheid verkeer.

Peter Reekmans, LDD Vlaams-Brabant:
LDD is tegen het voorstel van De Witte>  Hij vraagt zich 'waar de Vlaams-Brabantse gouverneur zich mee moeit.' 'De Witte gedraagt zich als een opportunistische SP.A’er en niet als een neutrale gouverneur', aldus Reekmans. 'Dat Van Brempt en Crevits dit voorstel achternalopen, kadert in hun campagne voor juni 2009', zegt Reekmans. 'Elk gezond verstand in het Vlaamse mobiliteitsbeleid is zoek en beslissen op basis van argumenten in plaats van emoties is deze Vlaamse regering blijkbaar vreemd.'

U:
Wat vindt u van dit voorstel? Een slimme zet? Ziet u het zitten om tegen 100 km/uur naar Brussel en terug te rijden? Of maakt het toch niet uit omdat u in de file staat? Moet er meer geïnvesteerd worden in openbaar vervoer in plaats van dit soort maatregelen?

Reacties

Provinciegouverneur Lodewijk De Witte stelt voor om voortaan op de Brusselse Ring en de zogenaamde aanvoerwegen, zoals de E314 en de E40, een snelheidsbeperking van 100 km/uur. ?????

sorry, dit is geen zin

Dat zijn er twintig minder dan u het geval is.

hier staat toch ook een fout in....

 janssen op 13 januari 2009 om 09:12

Belachelijk gewoon. Het is bewezen dat 70% van het fijn stof niet van de auto's komt maar van de industrie en het buitenland.

En de snelheid verlagen van 120 naar 100 gaat geen betere doorstroming geven.

Waarom is het mogelijk dat in andere landen wel zonder enige problemen 120 kan gereden worden?

Omdat die autosnelwegen deftig onderhouden zijn en deftige signalisatie is.

Als je in Nederland rijd op de autosnelweg (2 vakken) en je komt een oprit tegen dan is er een volle lijn voor de auto's die helemaal links zitten (zodat deze dan niet naar recht mogen) en voor de wagens die rechts zitten, deze kunnen nog naar links om opzij te gaan voor diegene die de autosnelweg op willen.

Hierdoor zijn er veel minder gevaarlijke situaties.

Daarbij, met het verlagen van de snelheid ga ja andere zaken in werking stellen:

- Zenuwachtiger rijden omdat mensen meer naar hun tellers gaan kijken om toch geen boetes te krijgen. 120km/u was hier steeds de snelheid.
- Meer ongevallen
- Veel meer uitstoot. De mensen gaan meer schakelen omdat ze dan niet gewoon gaan zijn om in die versnelling te rijden om 100 aan te houden.
Ook gaan er meer gas geven en gas loslaten.

Daarbij, zet zoals andere landen op gevaarlijke plaatsen een lage snelheid en niet overal.

Roger vervloet op 13 januari 2009 om 12:19

Wat een kolder weer zeg. Alsof politieker er ook maar een beetje verstand van hebben. De meeste hebben een blinde groene waas voor hun ogen waarin ze tot alles in staat zijn als ze daarmee maar de automobilist kunnen treffen. Ik was juist naar België verhuisd om nog een beetje in vrijheid te kunnen leven, maar ook nu dreigt dat mooie aspect van België (weldenkendheid in het verkeersbeleid) ten opzichte van NL-land verloren te gaan. Gelukkig komt Touring in België wél voor de automobilist op. Dat is een pluspunt.

Maar goed, even inhoudelijk per topic.

Fijnstof: 120 km/h naar 100 km/h levert bij rijdend verkeer een verbetering op van tussen de 2% en 10% voor alleen het autoverkeer. Het effect op de overall uitstoot van fijnstof is daarmee maximaal 2% in het meest gunstige geval. Echter, bij filerijden (en dat doen we elke dag steeds vaker en langer op de E40) is de uitstoot gelijk aan een auto die 200 km/h rijdt. Het hangt dan even af van de verhouding in de aantallen voertuigen en de gemiddelde rijsnelheid af of we er überhaupt wat mee opschieten.

Invloed op de filevorming: een verlaging van de maximumsnelheid naar 100 km/h heeft alleen een gunstig effect op het moment dat het aantal voertuigen per uur een bepaalde grenswaarde nadert. Daarboven stort de rijsnelheid in. Daaronder blijft het verkeer toch wel rijden. Echter, te verwachten zijn extra/nieuwe files op het punt waarop de maximumsnelheid van 120 naar 100 gaan door remmend verkeer. Daardoor zal er op dat specifieke punt sneller een file ontstaan (die wel weer gunstige effecten verderop kunnen hebben).

Ik zie meer heil in de volgende zaken:

** Fijnstof en andere modeverschijnselen: roetfilter inbouw stimuleren (heb er zelf ook een)

** Dynamische snelheidslimieten, afhankelijk van de verkeersdruk op dat moment. (p.s. die Autobahn van Leuven naar Luik 's avonds 150 graag)

** Duidelijkere bebording (zodat je niet van die lompe ongelukken krijgt met op het laatste moment drie rijstroken wisselende hollanders).

** weefvakverbetering en verlenging om het verkeer in staat te stellen rustiger van de ene baan op de andere baan te komen

** middenrijbaanscheiding op het weefpunt van de E40 en de E314 (zodat het verkeer daar eerst nog een kilometer tot het viaduct van Bertem een gelijkmatige snelheid kan krijgen zonder allerlei rare tussenvoegacties)

** extra asfalt in de vorm van:
snelweg tussen Leuven en Mechelen
snelweg tussen Leuven en Waveren
snelweg tussen Houthalen en Eindhoven
Brussel zuid-ring
Extra baan E314 richting Lummen

Een extra baan op de E314 richting Brussel zal echter niet zo effectief zijn vanwege het vastlopen van het verkeer zodra het samensmelt met de E40

Filevorming is eigenlijk alleen maar een issue op momenten dat hardwerkende burgers van/naar hun werk gaan. Dat doen ze niet alleen voor hun eigen welvaart, maar dat maakt het (mits ze geen werk voor de roverheid verrichten) ook mogelijk om de waanzinnige bureaucratie in het mooie België in stand te houden. Als dan vervolgens de vrijheden beperkt worden dan is dat ontzettend ondankbaar en respectloos naar de broodheer (de hardwerkende burger) toe. Ongelovelijk dat men daar ook niet maar een seconde over nadenkt. Als deze vrijheden (120 km/h is vrijer dan 100 km/h) dan wordt het heel moeilijk om deze vrijheden weer terug te krijgen. Dat mogen we ons wel eens wat meer realiseren. Dit is slechts een maatregel die onze vrijheden beperkt. De EU(SSR) heeft er nog een aantal voor ons in petto, en als er straks wellicht weer een links blok aan de macht komt gaan er gegarandeerd nog meer vrijheden verloren. Dit moet echt stoppen. Belastingbetalers zijn de baas. De Roverheid werkt voor ons, niet tegen ons!

 De Tevreden Automobilist op 14 januari 2009 om 23:54

Ik wou eigenlijk ook iets schrijven maar de Tevreden automobilist heeft eigenlijk alles gezegd!
Wijze man!...

 't ventilateurke op 22 januari 2009 om 21:25

Dat uitgerekend "de fietsende Gouverneur" (van Spa-signatuur) dit voorstel doet is eigenlijk logisch. Het is dankzij de Spa fractie in de Vlaams - Brabantse provincieraad dat de voorbehouden wegzate voor een Noordelijke tangente van de E 314 definitief werd opgeheven. (Dit nu reeds een paar jaar terug !) Het ontlasten van de Brusselse ring door de aanleg van deze nieuwe autobaan vanuit Rotselaar via een ring rond Mechelen naar Aalst werd hiermee definitief gekelderd.Als het van de "groene communisten" afhangt rijden onze kleinkinderen terug met paard en kar !

Ernst Von dwarsliggers op 1 februari 2009 om 20:24

Laat een reactie achter


Leuven blogt


  • Stef Telen, Kristien Vermaelen, Daniël Ven en An Moerenhout schrijven over Leuven.

    Stef is een uitgeweken Limburgse penneridder en vooral een nieuwbakken Leuvenaar die nog alles te ontdekken heeft in de universiteitsstad. Daarvoor doet hij graag een beroep op u.

    Kristien (°1985) is kersverse journaliste. Ze studeerde in Mechelen maar heeft haar hart verloren aan Leuven. Ze trekt regelmatig met haar fototoestel de natuur in of geniet van een goed boek of spannende film. Ze kruipt in haar pen voor alles wat leeft en beweegt in Leuven.

    Daniël (°1959, Leuven), beter bekend als Danny, woont in de Rondestraat in Kessel-Lo. Hij is lid van de Vriendenkring ‘Mannen van 1959’ onder het Verbond der Jaartallen Leuven. Hij is tevens lid van het Stadscarnaval Leuven – Orde van de Pietermannen en wordt de 40ste Prins van Loven 2008. Hij houdt jullie met plezier op de hoogte van hun activiteiten.

    An(neke) houdt van verhalen. Als oud-studente geschiedenis zoekt ze die in het verre verleden. Als streekjournalist is ze geboeid door het wel en wee van de Leuvense inwoners en de Leuvense studenten. Omdat iedereen een eigen verhaal te vertellen heeft, bent u meer dan welkom om deze met haar te delen op leuven@nieuwsblad.be.

Zoeken

Nieuws uit leuven

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!