Home  Regio  ronse  ronse blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Ronse?
Laat het weten aan:
Koen Lauwereyns
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Wisselmeerderheid tegen de faciliteiten

Grfac_048Cordon sanitaire is dood

SP.A met rode kaken

CD&V tegen ‘koehandel’ maar voor het Vlaams Belang

CD&V, Vlaams Belang en Open VLD keurden vanavond een motie goed waarin de Federale en de Vlaamse regeringen wordt gevraagd om de taalfaciliteiten af te schaffen. De SP.A onthield zich. De twee raadsleden van GB/IC stemden tegen.

Blijkbaar moet het faciliteitendebat dat de jongste maanden in deze stad woedt toch meer zijn dan een onderonsje van politieke mandatarissen die er hun boterham mee trachten te verdienen. Voor het eerst in de recente geschiedenis van de raadszaal was er te veel publiek en te weinig plaats. De Ronsese burgers stonden tot in de coulissen van de macht te kijken hoe hun vertegenwoordigers met punten en komma’s schoven om toch maar een tekst te produceren waar zo veel mogelijk partijen zich in konden vinden. Dat dit niet de partijen zouden zijn die doorgaans onderonsjes smeden, was al enkele weken duidelijk maar dat de nieuwe vriendschappen zich zo gemoedelijk aan de Joe de loodgieter zouden etaleren, is toch verrassend. En zo gebeurde het dat de gerechtelijke politie van op de achterste rijen moest toekijken of de orde gehandhaafd bleef, Frans De Ruyck het zicht ontnomen werd op de veldslag om zijn Ronse alsnog Vlaams te maken en volksvertegenwoordiger Stefaan Vercamer (CD&V), bij afwezigheid van grote baas Yves Leterme zelf, rechtstaand een nationaal tintje moest geven aan de mooiste show in jaren. Gewezen schepen Gaston Decuyper (SP.A) had wel een zitje gevonden, al leek het of hij liever anoniem op de laatste rij had gestaan.

Terwijl de faciliteitenmoties van Vlaams Belang en CD&V pas als agendapunt 17 en 18 stonden te antichambreren, liet voorzitter Jan Foulon (CD&V) het debat-waar-iedereen-voor-gekomen-was al drie punten eerder losbarsten. Alsof de CD&V zo snel mogelijk door de zure, rode appel heen wilde bijten. Korte pijn.

Grfac_030Ook het Vlaams Belang leek weinig zin te hebben in nog langer treuzelen. De oppositiepartij liet weten zich achter de tekst van de CD&V te scharen en zijn eigen tekst in te trekken. Waarop de SP.A zijn jongste veulen Björn Bordon in de arena stuurde en hem een tekst liet voordragen waar het geacht publiek amper een woord van kon verstaan. Alsof Sint-Hermes de stad al voorbarig ontvlucht was en de duivel vrijspel had gegeven liet Björn zijn microfoon het afweten en leek het nog meer alsof de SP.A in dit debat niets zinnigs te vertellen had. Het kwam hierop neer:

Grfac_039‘SP.A-Groen! Blijft ijveren voor een financiële inbreng van de hogere overheid ter compensatie van de meerkost die de faciliteiten met zich meebrengen. Verder pleit SP.A-Groen! Voor een financiële tegemoetkoming voor het personeel dat tewerkgesteld is in het onderwijs en de gemeentelijke administratie.

SP.A-Groen! Wil verder werken aan de uitvoering van het Strategisch Plan dat in 2006 tot stand is gekomen. Om de vlotte samenwerking tussen de meerderheidspartijen niet onnodig in het gedrang te brengen, onthoudt de volledige fractie van SP.A-Groen! zich op de neergelegde motie van de CD&V.

Het debat over de faciliteiten staat daarentegen niet hoog op de politieke agenda van SP.A-Groen!

SP.A-Groen! wil inspelen op de concrete problemen, waarmee de bevolking te kampen heeft. De recente stookolieactie, die door het OCMW is ingericht, is de vertolking van deze visie. Verder willen wij alle verenigingen van onze stad blijven ondersteunen en werken aan een doeltreffende dienstverlening. Het financieel gezond houden van onze stadskas en zorgen dat iedereen een kans krijgt op een degelijke tewerkstelling.’

Fractieleider Erik Tack was het dan wel eens met de CD&V-tekst maar had weliswaar twee amendementen. Om te beginnen wou hij wat taalkundig renovatiewerk verrichten aan de openingszin omdat die volgens hem een carrière in de hoogste gelederen van onze staatsinstellingen onwaardig was. Bovendien adviseerde hij de CD&V om het einde van de motietekst te schrappen. Het ‘op heel korte termijn uitdovend maken’ zou volgens de VB’er alleen maar vatbaar zijn voor interpretatie ‘en we weten allemaal waar dit in dit land toe leidt.’

Ook Rudi Boudringhien van de GB/IC vroeg het woord. De afgevaardigde van de enige Ronsese partij die ook een Franstalige naam draagt, probeerde de vergadering van een ramp te redden. ‘Jullie vergissen zich van motie’, sprak hij. ‘Jullie CD&V-premier heeft immers al lang gezegd dat hij niet van plan is om iets aan de faciliteiten te veranderen.’
Burgemeester Luc Dupont (CD&V) hoorde het van Voeren tot Komen donderen. Waarna de meertalige Boudringhien de burgemeester een geschrift overhandigde waaruit bleek dat Leterme, op een vraag van burgemeester, volksvertegenwoordiger Jean-Luc Crucke in het parlement geantwoord had dat er in de huidige omstandigheden geen wijzigingen aan het taalstatuut van Ronse waren voorzien. ‘Dat lijkt mij ook nogal logisch’, aldus Dupont. ‘De onderhandelingen moeten nog beginnen.’
Vooraleer Boudringhien terug in zijn mand kroop, wou hij echter nog even zijn pointe maken. ‘De motie die wel moet worden goedgekeurd is een vraag naar financiële compensatie voor de meerkosten die de faciliteiten met zich meebrengen.’
Je zou gaan denken dat Rudy uit was op een wisselminderheid met de socialisten.

Grfac_043Die konden een beetje steun wel gebruiken. VB’er Dirk Deschaumes wou van Gunther Deriemaker (SP.A-Groen!) verduidelijking aangaande het SPA-standpunt. ‘In vorige gemeenteraad heb je toegegeven dat de faciliteiten de mensen in de werkloosheid duwen’, zei hij. ‘Dat is voor u als socialist toch een prioritair thema. Wel dan snap ik niet goed waarom je die faciliteiten toch nog kan blijven verdedigen.’
Gunther werd rood. Niet uit overtuiging dit keer maar omdat hij een beetje klem gereden werd. Het ware interessant geweest om het antwoord te horen doch de partijtucht verleidde hem tot de dooddoener ‘geen commentaar’. Deschaumes probeerde nog een paar keer, maar tevergeefs. De redenering achter de SP.A-logica zal de kiezer nooit achterhalen.’

Het was echter ook Erik Tack opgevallen dat de SP.A, ook al vinden ze de faciliteiten slechts een vervelend detail, toch wel te vinden is om de faciliteiten te gebruiken als pasmunt voor een financiële tegemoetkoming. ‘Dat is zoveel als Ronse inschrijven in het systeem van de faciliteiten’, aldus de fractieleider van het VB.’Het bewijst nog maar eens dat de faciliteiten voor de SP.A een win for life zijn. Het is bij de nederlandsonkundigen, die door de faciliteiten worden aangetrokken, waar de SP.A zijn kiezers ronselt. We weten waar decennialang SP.A-bestuur deze stad gebracht heeft.’
Luc Dupont zat op dezelfde lijn. ‘Geld vragen voor de faciliteiten en meer niet: dat lijkt heel sterk op een koehandel’, zei hij. De handelaars in kwestie bleven zwijgen als de dood.

Ook de Open VLD zat nog met een ei. De liberalen konden niet anders dan het nationaal standpunt tegen de faciliteiten steunen maar in de mate van het mogelijke moest dat toch een beetje gecamoufleerd worden. Kwestie van schoonvader Jean-Luc Crucke uit Frasnes en zijn Franstalige fans niet teveel voor het hoofd te stoten. Fractieleider Tom Deputter was blij dat de CD&V in hoge mate rekening gehouden had met hun amendementen maar bleef toch nog een beetje op zijn honger zitten. De tekst liet volgens hem nog te veel uitschijnen dat een afschaffing van de faciliteiten alle problemen van Ronse de wereld zou uithelpen.’
‘Ik heb dat nooit beweerd’, zei Dupont, maar toch wou Deputter hierover zijn voorzitter raadplegen en de zitting werd geschorst.

Open VLD-voorzitter Natascha Meeuws had ondertussen haar eigen veldslag gevoerd. Hoewel ze zich na de dagtaak gespoed had om op tijd op de historische zitting te zijn, verhinderde een gesloten voordeur haar op het laatste moment om haar twee mandatarissen de nodige ondersteuning te bieden. Een sms naar onze collega Marc Deventer van Het Laatste Nieuws bood soelaas. (We willen hier geen grapjes meer over de verzuiling maken.)
Een kwartiertje later kon de Open VLD laten weten dat ze de motie zou steunen als het zinnetje ‘op heel korte termijn uitdovend te maken’ zou vervangen worden door: ‘gekoppeld aan een stappenplan’. Volgens Deputter zou dit voorkomen dat van het uitdoven van de faciliteiten weer niets in huis zou komen.

Grfac_047Een tweede schorsing drong zich op. Het was CD&V-fractieleider Diederik van Hamme die erom vroeg. Was het tijdens de eerste ondebreking vooral de Open VLD geweest die van gedachten moest wisselen, dan was het nu de beurt aan de CD&V. Wilden ze een wisselmeerderheid met het Vlaams Belang niet al te zeer op een doorbreken van het cordon sanitaire laten lijken, dan moest de Open VLD mee in de boot. Terwijl de SP.A-mandatarissen een beetje doelloos rondliepen, waren we er getuige van dat Diederik van Hamme Erik Tack uitnodigde voor topoverleg. Want het zou maar eens gebeuren dat de CD&V zijn tekst aanpaste om de liberalen over de streep te halen terwijl de VB’ers zouden afhaken. Dan was er niet eens meer een meerderheid voor het voorstel. Het moet voor Erik Tack een moment geweest zijn dat in extreme Moslimkringen te vergelijken valt met het verkrijgen van zeven maagden.

Om een lang verhaal kort te maken, de tekst werd gewijzigd zodat zowel de Open VLD, het Vlaams Belang als de CD&V er zich in konden vinden. SP.A-Groen! onthield zich en de GB/IC stemde tegen. De gemeenteraad van Ronse staat met andere woorden achter een afschaffing van de taalfaciliteiten. Of ze met die mening in Brussel ooit rekening zullen houden, is een ander verhaal.

Burgemeester Dupont haastte zich na de stemming om te zeggen dat de wisselmeerderheid niet betekent dat de bestuursmeerderheid tussen CD&V en SP.A-Groen! in het gedrang komt. ‘Over de faciliteiten hebben we een andere mening maar die maken dan ook geen deel uit van ons bestuursakkoord. Dit meningsverschil zal onze samenwerking de komende jaren niet in het gedrang brengen.’
Woorden die de socialisten voorwaar terug stem gaven. ‘Deze stemming is geen breuk tussen SP.A-Groen! en de CD&V,' aldus Gunther Deriemaker, 'en zal ook niet tot een breuk leiden.’

Geen breuk, maar zo een klein scheurtje, kan verdomme wreed pieken.

Reacties

Een klein scheurtje in de coalitie, maar een belangrijke stap in de geschiedenis van Ronse. Partijen die zich eensgezind achter een goed voorstel scharen om met een wisselmeerderheid een motie goed te keuren die voor Ronse het begin van een ommekeer kan zijn. Dit verdient respect!

 Chantal Thijsman op 28 oktober 2008 om 20:59

Rekening houdende met eerdere CDNV uitspraken als nooit met (ex) Blokkers ( het Blok) enz.) won ditmaal ( uiteindelijk) het gezond verstand.
Los van wie of wat …………….. de erkenning en bevestiging: de faciliteiten zijn voor Ronse (op alle gebied ) gewoon miserie, zeg maar kommer en kwel.

Het getuigt van bijzonder veel moed, dit eindelijk te benoemen.(nu nog Vlaams handelen).

Stefaan Leyn (NVA) Ronse

 Stef op 29 oktober 2008 om 15:02

Jongens toch, blijf met de 2 voetjes op de grond staan: de faciliteiten zijn verankerd in de grondwet - enkel een uittredende regering kan artikelen ter wijziging aan duiden - maar aangezien we zelfs geen regering hebben, die naam waardig: forget it!
Maar dankzij wie hebben wij die faciliteiten? Juist, dank zij de vroegere CVP én PVV!
Van een Janus met 2 gezichten gesproken...

Boontjes op 29 oktober 2008 om 22:34

Wat ik nog het meest bedenkelijke vind dat hier het cordon sanitaire doorbroken word.
Wat zal er bij de volgende verkiezingen nog overblijven van onze stad als meneer Tack de scepter zwaait?
Misschien mag daar eens over nagedacht worden.

 Ikke op 1 november 2008 om 04:02

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Ronse blogt

  • Stijn Delabie is correspondent voor Ronse.

    Stijn is een nieuwe Ronsenaar. In september 2006 kwam hij over van Gent, waar hij geboren en getogen is. Waarom Ronse? Zijn vrouw werkt in Oudenaarde en het is aangenaam om dicht en toch net ver genoeg van het werk te wonen. Daarbij kunnen jonge mensen in Ronse nog aan een betaalbaar huis geraken, is de omgeving groen, de stad mooi en heeft de sfeer iets open en werelds. Ook aangenaam dat hij zijn Gentse 'r' kan behouden, die is ongeveer hetzelfde.

Zoeken

Nieuws uit ronse

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!