Home  Regio  zelzate  zelzate blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Zelzate?
Laat het weten aan:
Danny
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Agenda gemeenteraad 24 februari

Gemeenteraad

Gemeenteraadszitting van dinsdag 24 februari 2009


Hierbij word u uitgenodigd tot de zitting van de gemeenteraad op dinsdag 24 februari 2009 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate.

lees verder om de volledige agenda te bekijken.


I. OPENBARE ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

1. Goedkeuring notulen

De notulen van de gemeenteraad van 27 januari 2009 dienen te worden goedgekeurd.

2.Mededelingen / Kennisgevingen

3.Sneeuw-en ijzelbestrijding 2009/2010 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze

Het bestek met als voorwerp "Sneeuw- en ijzelbestrijding 2009/2010" wordt ter goedkeuring voorgelegd.

De werken zullen worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; de kosten worden geraamd op 10 000,00 euro inclusief BTW; te betalen met krediet voorzien op artikelnummer 421/140-06 van de gewone dienst 2009.

Financiering met eigen middelen.

4.Wegmarkeringen 2009 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze

Het bestek met als voorwerp "Wegmarkeringen 2009" wordt ter goedkeuring voorgelegd.

De werken zullen worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; de kosten worden geraamd op 22 046,20 euro inclusief BTW; te betalen met krediet voorzien op artikelnummer 42103/735-60 van de buitengewone dienst 2009. Financiering met een lening.

5. Brandweerdienst - aankoop 150 uitstroombegrenzers voor persluchtflessen – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze

Er wordt goedkeuring gevraagd voor de aankoop van 150 uitstroombegrenzers voor de persluchtflessen.

De kostprijs wordt geraamd op 8 500,00 euro inclusief BTW; te betalen met krediet voorzien op artikelnummer 35107/744-51 van de buitengewone dienst 2009.

Financiering met een lening.


6. Brandweerdienst - aankoop 2 sets hefkussens - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze

Er wordt goedkeuring gevraagd voor de aankoop van 2 sets hefkussens.

De kostprijs wordt geraamd op 8 500,00 euro inclusief BTW; te betalen met krediet voorzien op artikelnummer 35111/744-51 van de buitengewone dienst 2009.

Financiering met een lening.

7. Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten wijzigingen

Het reglement i.v.m. de ambulante activiteiten dient te worden gewijzigd ingevolge ontvangen opmerkingen van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

De aanpassingen betreffen het volgende:

-     artikel 15: ingevolge een wijziging in de wetgeving kan het de standwerkers niet meer verplicht worden om een standplaats die ze via onderhuur innemen minimaal 2 maal per trimester persoonlijk in te nemen;

-     artikel 20: de voorrangsregeling voor standwerkers bij het toewijzen van standplaatsen is niet van toepassing bij het toewijzen van een abonnement op het openbaar domein buiten de openbare markt (hier gelden de regels van artikel 28 tot 37 van het KB);

-     artikel 23: intrekking van een standplaats bij niet-betaling gebeurt niet van rechtswege; dit kan enkel ingevolge een maatregel opgenomen in het reglement.

8. Aanvraag Koninklijke Handboogmaatschappij Sint-Sebastian Zelzate i.v.m. betoelaging "Keizerschieting van België, zijnde het officieel individueel Belgisch kampioenschap voor aangeslotenen bij de Koninklijke Bond van Belgische Wipschutters

Het College van Burgemeester en Schepenen verzoekt de gemeenteraad om inschrijving van een geldelijke toelage van 1 000,00 euro in het budget 2009, gewone dienst, via begrotingswijziging ter financiële ondersteuning van de eventuele organisatie van het officieel individueel Belgisch kampioenschap voor aangeslotenen bij de Koninklijke Bond van Belgische Wipschutters.

9. Aanvullend reglement op de politie van de gewestwegen -invoeren van een snelheidsbeperking tot 50 km/uur op de R4 te Zelzate voor zover zich bevindend binnen de bebouwde kom

Voorgesteld wordt dat de gemeenteraad een politiereglement goedkeurt waarbij op de R4 vanaf 100 m. ten zuiden van het kruispunt met de Assenedesteenweg tot 100 m. ten oosten van de Kerkstraat, zijnde de grenzen van de bebouwde kom op de R4, een éénvormige snelheidsbeperking van 50 km per uur in te voeren.

Dit politiereglement kan pas in werking treden na ministeriële goedkeuring of na het verstrijken van de termijn waarbinnen de goedkeuring zou moeten worden verleend.

10. Provag - verlenging van de oprichtingsperiode met 6 jaar

Voorgesteld wordt Provag (Projectvereniging voor Aanvullend Grondbeleid in de Gentse Kanaalzone) te verlengen met 6 jaar tot en met 16 maart 2015.


11. Gemeentelijk mobiliteitsplan - vernieuwing / financiële en methodologische ondersteuning door Vlaams Gewest

De sneltoets van het gemeentelijk mobiliteitsplan gaf als resultaat dat het gemeentelijk mobiliteitsplan dient te worden vernieuwd.

Hiertoe dient een ontwerpbureau te worden aangesteld.

Het bestek nr. 2009/025 "sneltoets - uitvoering van spoor 1 vernieuwen gemeentelijk mobiliteitsplan" zoals opgemaakt door de stafmedewerker wordt ter goedkeuring voorgelegd.
De kostprijs van deze opdracht wordt geraamd op 20 000,00 euro inclusief BTW. De opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; de uitgave is toe te rekenen op artikelnummer 423/733-60 van de buitengewone dienst 2009.
Financiering met eigen middelen en met subsidies. Voor wat de financiële en methodologische ondersteuning van het Vlaams Gewest betreft wordt voorgesteld koepelmodule 43018/1B module 1 goed te keuren.
De gewestbijdrage bedraagt 2/3 van de gemaakte kosten; de ontvangst dient te worden voorzien bij begrotingswijziging onder artikelnummer 423/733-60 van de buitengewone dienst.

12. Brandweerpersoneel -openstelling betrekking korporaal

Een betrekking van korporaal wordt open verklaard bij bevordering.

13. Aanvaarding schenking

De "Vereniging voor Kunstpromotie ArtPro-Art VZW", Gentsesteenweg 122 te 9800 Deinze schenkt aan het gemeentebestuur één of meerdere beeldhouwwerken onder volgende voorwaarden:

-  de beelden dienen te worden geplaatst in het centrum of omgeving (gepland is de beelden te plaatsen op de rotonde aan de Rijkswachtlaan);

-  bij elke plaatsing zorgt de gemeente voor een inhuldiging met persconferentie;

-  het gemeentebestuur staat in voor gespecialiseerd transport en verzekering (maximum 400,00 euro kosten).

Voorgesteld wordt deze schenking te aanvaarden.

14. Forfaitaire bijdrage andere gemeenten in kosten brandweer (2007-2008)- advies

II. GEHEIME ZITTING

1. Brandweerpersoneel - aanwerving korporaal

2. Marktcommissie -wijziging samenstelling

Reacties

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Zelzate blogt  • Danny De Meyer blogt over Zelzate.

    Danny is geboren te Gent en vader van twee kindjes. Zijn grootste passie is fotografie. Momenteel houdt hij zich vooral met modellenfotografie bezig, en met het vastleggen van evenementen in Zelzate.
    Daarnaast kijkt Danny ook graag voetbal of speelt hij World of Warcraft. Danny is ook een grote fuifganger: niet om te fuiven zelf, maar om foto's te nemen en eens buiten te zijn met vrienden en een pintje te drinken.

    Koen is een 40-jarige geboren en getogen Zelzatenaar. Hij woont samen met zijn vriendin Anneke en heeft 2 zonen, Tibo (°1998) en Tias (°2008). Als schrootkeurder verdient hij zijn boterham bij ArcelorMittal Gent en daarnaast heeft hij een heel druk sociaal leven. Sport is zijn grootste passie. Dat gaat van fervent supporter van zowel KVV Zelzate als Club Brugge tot uren voor de TV zitten kijken naar alles wat met sport te maken heeft. Ook in sporthallen kent hij zijn weg. Hij is lid van het Gemeentelijk Feestcomité, voorzitter van 't FortComité en durft zijn vriendin wel eens te verwaarlozen door achter de PC te zitten. Websites maken zoals www.kvvzelzate.info is dan ook een grote hobby van hem.

Zoeken

Nieuws uit zelzate

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!